O G Ł O S Z E N I E

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją z dnia 06 kwietnia 2022 roku nr PO.RZT.70.19.2022/D/PH zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat:

W dniu 12 kwietnia 2022 r. zatwierdzona taryfa została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:  https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-rzt-70-19-2022-d-ph.html

W związku z powyższym taryfa wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2022 r.

 

RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ORAZ WARUNKI ROZLICZEŃ (WYCIĄG Z TARYFY)

Grupa Taryfowa W1WG

Cena za 1 m³ dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego.

 

W okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca     -      4,10 zł

od 13 do 24 miesiąca   -      4,12 zł

od 25 do 36 miesiąca   -      4,15 zł

 

Stawka opłaty abonamentowej obejmująca usługę odczytu wodomierza, rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody za okres rozliczeniowy (miesiąc).

 

W okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca     -     10,00 zł

od 13 do 24 miesiąca     -   10,00 zł

od 25 do 36 miesiąca     -   10,00 zł

 

 Grupa Taryfowa W2WL

 

 Cena za 1 m³ dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lokalowego.

 

W okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca     -      4,10 zł

od 13 do 24 miesiąca   -      4,12 zł

od 25 do 36 miesiąca   -      4,15 zł

 

Stawka opłaty abonamentowej obejmująca usługę odczytu wodomierza lokalowego, rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody za okres rozliczeniowy (miesiąc) na odbiorcę:

 

W okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca     -     9,32 zł

od 13 do 24 miesiąca     -   9,31 zł

od 25 do 36 miesiąca     -   9,85 zł

 

Grupa Taryfowa W3P.POŻ.

 

          Cena 1 m³ wody pobranej na cele p.poż.

W okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca     -      4,10 zł

od 13 do 24 miesiąca   -      4,12 zł

od 25 do 36 miesiąca   -      4,15 zł

 

         Opłata abonamentowa obejmująca gotowość do świadczenia usług.

W okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca     -      10,00 zł / szt. / m-c

od 13 do 24 miesiąca   -      10,00 zł / szt. / m-c

od 25 do 36 miesiąca   -      10,00 zł / szt. / m-c

 

Grupa taryfowa S1

 

Cena za 1 m³ odprowadzanych ścieków bez względu na podstawę rozliczeń.

 

W okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca     -      8,20 zł

od 13 do 24 miesiąca   -      8,25 zł

od 25 do 36 miesiąca   -      8,50 zł

 

 

Środa Wielkopolska, dnia 12.04.2022                                                                   Zarząd MPECWiK Środa Wielkopolska

 

 

 

 ARCHIWUM

 

               Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją      z dnia 14 maja 2018 roku nr PO.RET.070.173.2.2018.MZ zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfa weszła w życie z dniem 13 czerwca 2018 i obowiązuje do 12 czerwca 2021

Zgodnie z art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zatwierdzona taryfa została zamieszczona na stronie internetowej MPECWiK www.wodociagi-sroda.pl , w zakładce „strefa klienta – taryfa” oraz jest udostępniona w Biurze Obsługi Klienta.

 

Cena i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 13.06.2020 do 12.06.2021 (wyciąg z taryfy)

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Cena NETTO

VAT 8%

Cena Brutto

1m3 pobranej WODY

3,85 zł

0,31 zł

4,16 zł

1m3 odprowadzonych ŚCIEKÓW

7,70 zł

0,62 zł

8,32 zł

1m3  woda + ścieki RAZEM

11,55 zł

0,93 zł

12,48 zł

 

 

 

 

Miesięczna opłata abonamentowa

- odbiorca/miesiąc

8,00 zł

0,64 zł

8,64 zł


 

  Cena i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązująca od 13.06.2018 do 12.06.2019 (wyciąg z taryfy).

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Cena NETTO

VAT 8%

Cena BRUTTO

  1m3 pobranej WODY

3,70 zł

0,30 zł

4,00 zł

  1m3 odprowadzonych ŚCIEKÓW

7,40 zł

0,59 zł

7,99 zł

  RAZEM (woda + ścieki)

11,10 zł

0,89 zł

11,99 zł

 

 

 

 

  Miesięczna opłata abonamentowa  

  - odbiorca wody/miesiąc

8,00 zł

0,64 zł

8,64 zł

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją z dnia 14 maja 2018 roku nr PO.RET.070.173.2.2018.MZ zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

 

W dniu 05 czerwca 2018 r. zatwierdzona taryfa została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-ret-070-173-2-2018-mz.html

W związku z powyższym taryfa wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2018 r.

 Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki (wyciąg z taryfy)

 

 

Taryfa obowiązująca:

Taryfa obowiązująca:

Taryfa obowiązująca:

WYSZCZEGÓLNIENIE

13.06.2018 r.

- 12.06.2019 r.

13.06.2019 r.

- 12.06.2020 r.

13.06.2020 r.

- 12.06.2021 r.

 

Cena NETTO

Cena NETTO

Cena NETTO

  1m3 pobranej WODY

3,70 zł

3,75 zł

3,85 zł

  1m3 odprowadzonych ŚCIEKÓW

7,40 zł

7,55 zł

7,70 zł

  1m3  woda + ścieki RAZEM

11,10 zł

11,30 zł

11,55 zł

 

 

 

 

 Miesięczna opłata abonamentowa

 - odbiorca wody/miesiąc

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

 

Środa Wlkp., dnia 05.06.2018 r.                                                                                                 Zarząd MPECWiK Środa Wielkopolska

 

 

 

K O M U N I K A T

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180) czas obowiązywania obecnych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków został przedłużony do czerwca bieżącego roku.

Nowe taryfy, zatwierdzone przez państwowy organ regulacyjny, zaczną obowiązywać po 7 dniach od opublikowania ich w Biuletynie Informacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązywać będą przez trzy lata.

MPECWiK poda do wiadomości i opublikuje nowe taryfy niezwłocznie po ich zatwierdzeniu na stronie spółki oraz w miejscowej prasie.

                                                                                  Zarząd MPECWiK Środa Wielkopolska


 

 

 

                  I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 24 ust 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na okres od 01.04.2017r. do 31.03.2018r., zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Wlkp.,  nr XLIII/692/2017 z dnia 23.02.2017r.:

T A R Y F A     

DLA    ZBIOROWEGO  ZAOPATRZENIA  W  WODĘ

I ZBIOROWEGO  ODPROWADZANIA  ŚCIEKÓW

na  okres   01.04.2017r.  -  31.03.2018r.

 1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

            Spółka prowadzi następujące rodzaje działalności:

            - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

            - Zbiorowe odprowadzenie ścieków

            - Obrót i dystrybucja ciepłem

 1. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY

            Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest jednolita i wieloczłonowa.

            Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków jest jednolita i jednoczłonowa.

III. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

            Taryfa zawiera jedną grupę odbiorców dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i jedną grupę dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Ponadto taryfa zawiera stawki opłat i cenę za wodę pobraną na cele ppoż.

 1. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ORAZ WARUNKI  ROZLICZEŃ
 1. Cena za 1 m³ dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody:

3,70zł/m³  netto

 1. Stawka opłaty abonamentowej, obejmująca usługę odczytu wodomierza i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody za okres rozliczeniowy (miesiąc) na odbiorcę:

- w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,

- z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,

8,00zł/odbiorcę netto

 1. Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

7,40  zł/m³  netto

 1. Opłata za wodę do celów ppoż.:
 • Cena za 1m³ wody pobranej na cele ppoż.               3,70 zł/m³ netto
 • Opłata abonamentowa obejmująca usługę rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody oraz za gotowość do świadczenia usług tj. koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych

10,00 zł/m-c za hydrant netto

 1. Stawka opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

Stawka opłat za odprowadzane ścieki zawierające przekroczenia wartości dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń obliczana jest w oparciu o cenę za 1 m³ odprowadzanych ścieków wynikający z niniejszej taryfy (7,40 zł) powiększoną proporcjonalnie do przekroczenia ładunków zanieczyszczeń w tych ściekach.

            W przypadku przekroczenia wartości dwóch lub więcej wskaźników zanieczyszczeń dla ustalenia opłaty przyjmuje się wskaźnik, którego wartość proporcjonalnie została przekroczona najwięcej.

            Postawą do naliczenia opłaty za przekroczenia są wyniki badań ścieków.

            Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015r. Dz. U. z 2015 r poz. 1456.

            Dla wartości nie oznaczonych w tym rozporządzeniu, uwzględniając stopień wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowaną technologię i sposób stosowania osadów ściekowych określa się  dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń:

 

Zawiesina ogólna          400 mg/l

ChZT                          1000 mg O2/l

BZT                               600 mg O2 /l

Fosfor ogólny                 15 mgP/l

Żelazo ogólne                 50 mgFe/l

 

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń powinny być spełnione w próbce średniej dobowej proporcjonalne do przepływu zmieszanej z próbek pobranych ręcznie lub automatycznie w odstępach co najwyżej dwugodzinowych.

 1. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki, obejmująca udział przedstawiciela Spółki w przeprowadzeniu prób technicznych.

         za 1 przyłącze  60,00 zł  netto

 1. Do cen i stawek opłat określonych w taryfie doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień wprowadzenia taryfy podatek ten wynosi 8%.
 2. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
 1. Zakres świadczonych usług dla odbiorców.

- zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody dla  odbiorców w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniu oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, zapewniając odpowiednią jakość dostarczanej wody,

- zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do realizacji odprowadzania ścieków od odbiorców w wymaganych ilościach oraz w sposób ciągły i niezawodny, zapewniając odpowiednią jakość oczyszczenia ścieków.

 1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

Ceny i stawki opłat zawarte w niniejszej taryfie mają zastosowanie do usług, których ilość i jakość zgodna jest z warunkami określonymi w zawartej umowie z odbiorcą usług.

 

                                                                                               Zarząd MPECWiK

 


 

 

INFORMACJA - obowiązuje od 01.04.2016r. 

Na podstawie art. 24 ust 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na okres od 01.04.2016r. do 31.03.2017r., zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Wlkp.,  nr XX/376/2016 z dnia 25.02.2016r.:

T A R Y F A  DLA    ZBIOROWEGO  ZAOPATRZENIA  W  WODĘ I ZBIOROWEGO  ODPROWADZANIA  ŚCIEKÓW na  okres   01.04.2016r.  -  31.03.2017r.

 1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

            Spółka prowadzi następujące rodzaje działalności:

            - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

            - Zbiorowe odprowadzenie ścieków

            - Obrót i dystrybucja ciepłem

 1. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY

            Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest jednolita i wieloczłonowa.

            Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków jest jednolita i jednoczłonowa.

III. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

            Taryfa zawiera jedną grupę odbiorców dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i jedną grupę dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Ponadto taryfa zawiera stawki opłat i cenę za wodę pobraną na cele ppoż.

 1. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ORAZ WARUNKI  ROZLICZEŃ
 1. Cena za 1 m³ dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody:

3,50zł/m³  netto

 1. Stawka opłaty abonamentowej, obejmująca usługę odczytu wodomierza i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody za okres rozliczeniowy (miesiąc) na odbiorcę:

- w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,

- z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, 8,00zł/odbiorcę netto

 1. Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 7,25  zł/m³  netto
 1. Opłata za wodę do celów ppoż.:
 • Cena za 1m³ wody pobranej na cele ppoż.   3,50 zł/m³ netto
 • Opłata abonamentowa obejmująca usługę rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody oraz za gotowość do świadczenia usług tj. koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych 10,00 zł/m-c za hydrant netto
 1. Stawka opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

Stawka opłat za odprowadzane ścieki zawierające przekroczenia wartości dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń obliczana jest w oparciu o cenę za 1 m³ odprowadzanych ścieków wynikający z niniejszej taryfy (7,25 zł) powiększoną proporcjonalnie do przekroczenia ładunków zanieczyszczeń w tych ściekach.

            W przypadku przekroczenia wartości dwóch lub więcej wskaźników zanieczyszczeń dla ustalenia opłaty przyjmuje się wskaźnik, którego wartość proporcjonalnie została przekroczona najwięcej.

            Postawą do naliczenia opłaty za przekroczenia są wyniki badań ścieków.

            Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015r. Dz. U. z 2015 r poz. 1456.

            Dla wartości nie oznaczonych w tym rozporządzeniu, uwzględniając stopień wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowaną technologię i sposób stosowania osadów ściekowych określa się  dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń:

 

Zawiesina ogólna          400 mg/l

ChZT                          1000 mg O2/l

BZT                               600 mg O2 /l

Fosfor ogólny                 15 mgP/l

Żelazo ogólne                 50 mgFe/l

 

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń powinny być spełnione w próbce średniej dobowej proporcjonalne do przepływu zmieszanej z próbek pobranych ręcznie lub automatycznie w odstępach co najwyżej dwugodzinowych.

 1. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki, obejmująca udział przedstawiciela Spółki w przeprowadzeniu prób technicznych.

         za 1 przyłącze  60,00 zł  netto

 1. Do cen i stawek opłat określonych w taryfie doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień wprowadzenia taryfy podatek ten wynosi 8%.
 2. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
 1. Zakres świadczonych usług dla odbiorców.

- zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody dla odbiorców w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniu oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, zapewniając odpowiednią jakość dostarczanej wody,

- zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do realizacji odprowadzania ścieków od odbiorców w wymaganych ilościach oraz w sposób ciągły i niezawodny, zapewniając odpowiednią jakość oczyszczenia ścieków.

 1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

Ceny i stawki opłat zawarte w niniejszej taryfie mają zastosowanie do usług, których ilość i jakość zgodna jest z warunkami określonymi w zawartej umowie z odbiorcą usług.

 

                                                                                               Zarząd MPECWiK

 


 

INFORMACJA - obowiązuje od 01.04.2015r.
Na podstawie art. 24 ust 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na okres od 01.04.2015r. do 31.03.2016r., zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Wlkp., nr VI/56/2015 z dnia 26.02.2015r.: 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na okres 01.04.2015r. - 31.03.2016r.

I. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Spółka prowadzi następujące rodzaje działalności:
- Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
- Zbiorowe odprowadzenie ścieków
- Obrót i dystrybucja ciepłem

II. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest jednolita i wieloczłonowa.
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków jest jednolita i jednoczłonowa.

III. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG
Taryfa zawiera jedną grupę odbiorców dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i jedną grupę dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Ponadto taryfa zawiera stawki opłat i cenę za wodę pobraną na cele ppoż.

IV. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ORAZ WARUNKI ROZLICZEŃ

1. Cena za 1 m3 dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody:   
3,40 zł/m3 netto

2. Stawka opłaty abonamentowej, obejmująca usługę odczytu wodomierza i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody za okres rozliczeniowy(miesiąc) na odbiorcę:
- w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
- z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,    
8,00 zł/odbiorcę netto

3. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
7,10 zł/m3 netto

4. Opłata za wodę do celów ppoż.:
• Cena za 1m3 wody pobranej na cele ppoż.           3,40 zł/zł netto

• Opłata abonamentowa obejmująca usługę rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody oraz za gotowość do świadczenia usług tj. koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych 
                                                                                                                                                 10,00 zł/m-c za hydrant netto

5. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki, obejmująca udział przedstawiciela Spółki w przeprowadzeniu prób technicznych.
                                                                                                                                   za 1 przyłącze 60,00 zł netto

6. Do cen i stawek opłat określonych w taryfie doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień wprowadzenia taryfy podatek ten wynosi 8%.

V. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

1. Zakres świadczonych usług dla odbiorców.
- zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody dla odbiorców w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, zapewniając odpowiednią jakość dostarczanej wody,
- zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do realizacji odprowadzania ścieków od odbiorców w wymaganych ilościach oraz w sposób ciągły i niezawodny, zapewniając odpowiednią jakość oczyszczenia ścieków.

2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.
Ceny i stawki opłat zawarte w niniejszej taryfie mają zastosowanie do usług, których ilość i jakość zgodna jest z warunkami określonymi w zawartej umowie z odbiorcą usług.