Załącznik do uchwały Nr LXVI/1066/2018 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 5 lipca 2018

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
GMINY ŚRODA WIELKOPOLSKA


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa zasady i warunki w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków na terenie Gminy Środa Wielkopolska.
§2
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1.   Odbiorcę usług – należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
2. Przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które posiada zezwolenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
3.   Ustawa – przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328 ze zmianami).
4.   Wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym, służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy usług.
5.  Wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z innych ujęć niż ujęcie przedsiębiorstwa, zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy usług.

Rozdział II
Minimalny poziom świadczonych usług
§3
1. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art.13 ustawy.
2. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych określa rozporządzenie Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej wydane na podstawie art. 11 ustawy oraz możliwości techniczne i technologiczne oczyszczalni ścieków.
3.  Maksymalną ilość dostarczonej wody oraz cele na jakie ma być dostarczana woda określa umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z Odbiorcą usług.
4. Maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczanych ścieków, wynikający z posiadanych przez Przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczenia, określa umowa o odprowadzanie ścieków zawarta z Odbiorcą usług.
§4
Minimalne ciśnienie w sieci utrzymywane w miejscu przyłączenia, określa umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z Odbiorcą usług.
§5
Przedsiębiorstwo zapewnia w sposób ciągły i niezawodny dostawę wody i odbiór ścieków. Przerwa w dostawie wody nie może być dłuższa niż 2 godziny. W uzasadnionych przypadkach przerwa w dostawie wody może być dłuższa. W przypadku przerwy dłuższej niż 6 godzin Przedsiębiorstwo zobowiązane jest  udostępnić zastępczy  punkt poboru wody.

Rozdział III
Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
§6
1.  Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.
2.    Do wniosku należy dołączyć tytuł prawny do korzystania z nieruchomości. *
3.  Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym po uprawdopodobnieniu przez tę osobę faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości. *
§7
1.   Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
2.  Umowa winna przewidywać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych w  art.8 ustawy. *
3.  Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę usług za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron. *
4. Umowa na odprowadzanie ścieków przemysłowych winna przewidywać możliwość jej wypowiedzenia w przypadku nierealizowania przez Odbiorcę usług, pomimo pisemnego wezwania, obowiązków wynikających z art.10 ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na  podstawie art.11 ustawy. *
5. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług. *
6.  Do pobierania wody z urządzeń wodociągowych oraz wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy (bezumowne korzystanie) mają zastosowanie przepisy karne zawarte w rozdziale 6 ustawy.
§8
Przedsiębiorstwo w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w §6 przedkłada projekt umowy Odbiorcy usług do podpisu.
§9
W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z art.10 ustawy oraz z rozporządzenia Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej wydanego na podstawie art.11 ustawy. *
§10
Na wniosek Odbiorcy usług Przedsiębiorstwo może odpłatnie przejąć od niego obowiązek zapewnienia niezawodnego działania posiadanych przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. Szczegółowy zakres obowiązków stron określa umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
§11
1. Odbiorca usług może rozpocząć pobór wody oraz wprowadzać ścieki do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa po zawarciu pisemnej umowy.
2. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:
a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, własnego ujęcia wody, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
b) użytkowania własnych urządzeń i instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych w tym oczyszczalni ścieków,
c) poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa cofnięcia i zmieszania się wód oraz prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,
d) wykorzystywania wody z dostarczanej z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz w umowie.
§12
W przypadku odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo zobowiązane jest poinformować stronę o możliwości wystąpienia do organu regulacyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.

Rozdział IV
Sposób rozliczeń
§13
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług wyłącznie na podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązujących taryfach oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
§14
Długość okresu obrachunkowego oraz sposób uiszczenia opłat określa umowa zawarta z Odbiorcą usług.
§15
Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.
§16
Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.
§17
W razie braku urządzeń pomiarowych: ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez Przedsiębiorstwo z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł lub na podstawie umowy.
§18
W razie braku urządzenia pomiarowego umniejszenie ilości ścieków o ilość wody zużytej bezpowrotnie uwzględnia się wyłącznie na podstawie zainstalowanego wodomierza dodatkowego.
§19
1. Odbiorca usług zobowiązany jest do utrzymania i legalizacji wodomierza własnego oraz wodomierza dodatkowego.
2. Wodomierz dodatkowy i wodomierz własny będący podstawą rozliczeń za ścieki podlega zaplombowaniu przez Przedsiębiorstwo.
3. Na wniosek Przedsiębiorstwa Odbiorca usług zobowiązany jest dokonać sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza własnego oraz wodomierza dodatkowego.
4. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Przedsiębiorstwo nieprawidłowości wodomierza własnego lub wodomierza dodatkowego, pokrywa ono koszt sprawdzenia.
§20
Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.
§21
W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej
§22
1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2.  Do wniosku o wydanie warunków  przyłączenia należy dołączyć:
- aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500,
- tytuł prawny do nieruchomości, *
3. Jeżeli istnieją warunki do przyłączenia nieruchomości do sieci to Przedsiębiorstwo w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku wydaje warunki przyłączenia. Wydane warunki przyłączenia obowiązują przez okres 2 lat.
4. Przedsiębiorstwo publikuje na swojej stronie internetowej wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia.

§23
1. Po otrzymaniu warunków przyłączenia wnioskodawca winien opracować dokumentację  na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego i uzgodnić ją z Przedsiębiorstwem.
2. Celem uzgodnienia dokumentacji należy przedłożyć w Przedsiębiorstwie dwa egzemplarze dokumentacji opracowanej przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Dokumentacja powinna zawierać m.in. zgody właścicieli gruntów, przez które przebiega trasa przyłącza.
§24
Na wniosek osoby zainteresowanej Przedsiębiorstwo wydaje opinię o możliwości podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.
§25
W wydanej opinii Przedsiębiorstwo określa czy istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej lub czy wieloletni plan rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przewiduje budowę sieci  umożliwiającej przyłączenie nieruchomości w określonym terminie.

Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług
wodociągowo – kanalizacyjnych

§26
Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić osobie ubiegającej się o przyłączenie, przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, bądź nastąpi obniżenie jakości poniżej wymaganej dla dotychczasowych Odbiorców usług. *
§27
Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług w szczególności, jeżeli nie posiada na danym terenie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. *
§28
Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia, bądź bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa. *
§29
W przypadku braku warunków do przyłączenia nieruchomości do sieci Przedsiębiorstwo w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku informuje o tym osobę ubiegającą się o przyłączenie. Informacja powinna zawierać uzasadnienie.
W piśmie odmawiającym wydania warunków do przyłączenia nieruchomości Przedsiębiorstwo, w miarę możliwości, powinno określić zakres prac, które należy wykonać w celu umożliwienia przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
Jeżeli warunkiem przyłączenia jest konieczność rozbudowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, a wieloletni plan rozwoju i modernizacji tego nie przewiduje, wówczas Przedsiębiorstwo może zawrzeć umowę z osobą ubiegającą się o przyłączenie, w której określone zostaną zasady i sposób finansowania budowy tych urządzeń.
§30
W piśmie odmawiającym wydania warunków przyłączenia Przedsiębiorstwo poucza wnioskodawcę o możliwości wniesienia sprawy do organu regulacyjnego w celu rozstrzygnięcia sporu.
§31
Poziom dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych w poszczególnych latach określają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Rozdział VII
Sposób dokonywania przez Przedsiębiorstwo odbioru wykonanego przyłącza

§32
1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na własny koszt dokonuje budowy tych przyłączy. Rozpoczęcie budowy należy zgłosić  Przedsiębiorstwu co  najmniej 7 dni przed przystąpieniem do robót.
2.  Przyłączenie do sieci, polegające na przeprowadzeniu prób technicznych wybudowanego przez Odbiorcę usług przyłącza wykonywane jest przez Przedsiębiorstwo w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Przed dokonaniem przyłączenia Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków przyłączenia.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, badania szczelności, protokół płukania oraz atest na materiały, z których wykonane jest przyłącze.
4.  Warunkiem zamontowania wodomierza na przyłączu jest zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę.
§33
Ubiegający się o przyłączenie bezpłatnie udostępnia Przedsiębiorstwu pomieszczenie lub studnię wodomierzową na zainstalowanie wodomierza głównego. Pomieszczenie (studnia) winno być utrzymane w należytym stanie, zabezpieczającym wodomierz główny przed uszkodzeniem, zalaniem i zamarznięciem.
§34
1. Ubiegający się o przyłączenie, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.10 ustawy zobowiązany jest na własny koszt zamontować w miejscu wskazanym w warunkach przyłączenia urządzenie pomiarowe w celu ustalenia ilości i jakości ścieków przemysłowych.
2. Urządzenie pomiarowe winno być odpowiednio dobrane do ilości (natężenia przepływu) ścieków. Na żądanie Przedsiębiorstwa urządzenie pomiarowe winno być wyposażone w nadajnik do zdalnego przekazywania danych bezpośrednio do urządzeń informatycznych Przedsiębiorstwa na bieżąco i w czasie rzeczywistym.
3. Odbioru technicznego prawidłowości doboru i zamontowania urządzenia pomiarowego dokonuje Przedsiębiorstwo.

Rozdział VIII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§35
O zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków w szczególności o pogorszeniu jakości wody lub awariach  Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej, w mediach lokalnych i społecznościowych.

§36
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej, w mediach lokalnych i społecznościowych, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.
§37
Informacja do Odbiorców usług powinna w szczególności zawierać:
- czas przerwy w dostawie wody,
- przyczynę  przerwy w dostawie wody z uwzględnieniem komunikatów wydawanych  przez Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego,
- podejmowane działania naprawcze, w przypadku stwierdzenia pogorszenia jakości wody,
- miejsce zastępczego punktu poboru wody.
§38
Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, gdy przerwy lub ograniczenie świadczenia usług wyniknęły w szczególności z:
a)  działania siły wyższej, zwłaszcza sił przyrody,
b) działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności,
c) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.

Rozdział IX
Standardy obsługi Odbiorców usług
§39
Przedsiębiorstwo wyznacza pracowników do spraw obsługi klienta. Klient na tych stanowiskach pracy może uzyskać pełną informację dotyczącą realizacji usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz może zapoznać się z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


§40
Organ zarządzający Przedsiębiorstwem w określonych godzinach przyjmuje skargi i wnioski od mieszkańców Gminy w sprawach świadczonych usług. Skargi i wnioski Przedsiębiorstwo załatwia bez zbędnej zwłoki. W uzasadnionych przypadkach udzielenie odpowiedzi może nastąpić w terminie późniejszym, nie później jednak, niż w terminie 14 dni.
§41
Odbiorca usług ma prawo żądać od Przedsiębiorstwa obniżenia opłaty za zużytą wodę w przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego faktu dostarczania wody o jakości nieodpowiadającej normom określonym przez właściwe przepisy.
Rozdział X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§42
Przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z Gminą Środa Wielkopolska zapewnia dostawę wody dla celów przeciwpożarowych z hydrantów zainstalowanych na sieciach.
§43
Upoważnionymi jednostkami organizacyjnymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe są:
a) państwowa straż pożarna,
b) ochotnicza straż pożarna.
§44
O każdym poborze wody dla celów przeciwpożarowych, jednostka, o której mowa w §43 pisemnie powiadamia Przedsiębiorstwo. W informacji tej podaje przybliżoną ilość zużytej wody oraz czas i miejsce poboru wody.
§45
Na podstawie powyższej informacji, raz w miesiącu, za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąży Gminę.

 

* Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. KN-I.4131.347.2018.8 stwierdzono

nieważność: § 6 ust 2 i 3; § 7 ust. 2,3,4 i 5; § 9; § 22 ust. 2; § 23 ust. 3; § 26; § 27 i § 28 niniejszego regulaminu.