Laboratorium w Chwałkowie posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1193, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, ponieważ głównym celem jest spełnienie oczekiwań i potrzeb naszych klientów. Akredytacja podnosi wiarygodność i precyzję wyników, zapewnia wysoką jakość świadczonych usług oraz potwierdza kompetencje techniczne personelu.

Laboratorium posiada również zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wlkp. do prowadzenia monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w zakresie następujących parametrów fizyko-chemicznych: barwa, mętność, przewodność elektryczna właściwa, pH, jon amonowy, zapach, smak, żelazo, mangan, azotyny, azotany i chlor wolny oraz parametrów mikrobiologicznych: bakterie grupy coli , Escherichia coli i ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 °C. (Dezyzja ON-HK.903.342.2021 z dnia 25.11.2021) 

Laboratorium realizuje zlecenia od klientów wewnętrznych spółki jak również zewnętrznych.
Zakres badań prowadzonych w Laboratorium obejmuje:
- pobieranie próbek ścieków , wody i osadów,
- ścieki – badania fizykochemiczne,
- woda – badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne, 
- osady ściekowe – badania fizykochemiczne.
Do wykonywania badań Laboratorium wyposażone jest w niezbędną aparaturę analityczną.
Informujemy, że dysponujemy własnym transportem zapewniającym odpowiednie warunki temperatury dla przewożonych próbek.
Pracownicy Laboratorium posiadają certyfikaty próbkobiorcy wydane przez WSSE w Poznaniu uprawniające do pobierania próbek wody do picia w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Laboratorium przyjmuje do badań także próbki pobrane i dostarczone przez klienta, który powinien postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami pobierania wody lub ścieków zamieszczonymi poniżej.

Zakres akredytacji dostępny jest poniżej lub na stronie www.pca.gov.pl  (w zakładce: laboratoria badawcze)