Aktualności i komunikaty z roku 2009

 • W nadchodzącym 2010 roku MPECWiK planuje szereg inwestycji związanych z rozbudową i wymianą istniejącego systemu wodociągowego, montażem niezbędnej armatury odcinającej i hydrantów. Sieć wodociągowa powstanie w ulicy Wolniewicza oraz w miejscowości Janowo, na osiedlu mieszkalnym położonym wzdłuż średzkiego jeziora. Ponadto, w związku z budową drogi i kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej, przedsiębiorstwo dokona wymiany istniejącego wodociągu. Wraz z planowaną inwestycją gminy - budową kolektora sanitarnego w ul. Prądzyńskiego, zostanie uporządkowana sprawa przyłączy wodociągowych do każdej z posesji. W 2010 roku przewidziano w planach spółki także wymianę sieci wodociągowej na Starym Rynku. MPECWiK będzie starało się również zakończyć modernizację budynku socjalno-warsztatowego…

 • 10 listopada odbył się odbiór techniczny budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzeleckiej i Topolskiej w Środzie Wlkp. Wykonawcą prac była firma Bolesław Spochacz z Ruszkowa. W odbiorze wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Nadzoru Budowlanego, Zarządu Dróg Powiatowych, Wykonawcy oraz Inwestora - MPECWiK Sp. z o.o. Roboty ziemne obejmowały wybudowanie kolektora sanitarnego o długości ponad 500 mb w ulicy Strzeleckiej i kolektora o długości 450 mb w ul. Topolskiej. Wraz z prowadzeniem kolektorów w ulicach wykonano odejścia do posesji. Ogółem to ponad 1,6 km kanalizacji sanitarnej. Na narożniku ulic Strzelecka / Topolska zbudowano przepompownię ścieków, która będzie zbierać ścieki sanitarne z…

 • Potężna inwestycja własna Spółki, rozpoczęta na początku roku 2009 została ukończona. Rurociągi tłoczące surowe ścieki z Głównej Przepompowni na Gminną Oczyszczalnie w Chwałkowie pracują prawidłowo. Nowe rurociągi są szczelne i w pełni zabezpieczają środowisko naturalne przed skażeniem. Wszystkie ekspertyzy, po powzięciu informacji o kilkunastu wyciekach wiosną 2008 roku, wskazywały na realne zagrożenie poważną awarią. Stary rurociąg stał się niepewny, a ilość awarii wskazywała na jego nadmierne zużycie. Kilkudziesięcioletni kolektor należało zmodernizować lub wyłączyć z eksploatacji. Po wielu analizach zapadła decyzja - budujemy rurociąg po nowej trasie. Od projektu do wykonawstwa długa droga. Najpierw koncepcja, później opracowanie projektu - uzgodnienie trasy,…

 • Grupa uczniów z belgijskiego Beveren razem z polskimi kolegami z Zespołu Szkół Rolniczych ze Środy Wlkp. zwiedzili wieżę ciśnień. Zaskoczeniem była wysokość wieży oraz potężny zbiornik mieszczący się na samej górze. Uczniowie usłyszeli historię powstania wieży wraz z ówczesnym wykorzystaniem naszego zabytku.        

 • 17 kwietnia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wlkp. Zgromadzenie otworzył, witając zebranych, prezes zarządu Jan Buczkowski. Następnie Burmistrz Wojciech Ziętkowski poprosił o złożenie sprawozdań z działania zarządu Spółki i jej Rady Nadzorczej. Głos zabierali prezes zarządu Jan Buczkowski, główna księgowa Spółki Maria Kotarska-Lisiecka oraz przewodniczący Rady Nadzorczej dr Piotr Nowak. Po przyjęciu sprawozdań Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium statutowym organom Spółki wysoko oceniając ich zaangażowanie w nadzór i zarządzanie Przedsiębiorstwem. Burmistrz W. Ziętkowski dokonał podziału 25 tys. zł zysku MPECWiK. Wsparto działalność Polonii Środa, klubu Iuventa, Caritasu, parafii kolegiackiej…

 • Po 10 latach korzystania z pożyczek NFOŚiGW w Warszawie Zarząd MPECWiK podpisał umowę skutkującą umorzeniem 1 mln zł z zaciągniętych pożyczek. MPECWiK spełnił wszystkie warunki umorzenia części pożyczek. W grudniu 2003 r. terminowo oddano do użytku zmodernizowaną Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Chwałkowie. Osiągnięto zakładane wskaźniki oczyszczenia średzkich ścieków ( 97% ), tym samym zdjęto ze Spółki kary nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w r. 1999. Terminowo spłacono w ciągu 5 lat 9 mln zł wraz z odsetkami. Ostatecznym warunkiem przyznania umorzenia było przeznaczenie tych pieniędzy na inwestycję w dziedzinie ochrony środowiska. Zarząd Spółki uzgodnił z Burmistrzem Miasta oraz Zarządem…

 • MPECWiK wykonuje zadania ustawowe. Jest firmą odpowiadającą za strategiczne obszary działania miasta i gminy Środa Wielkopolska. Zakres odpowiedzialności zarządu MPECWiK jest szerszy niż typowych przedsiębiorstw wodociągowych. Obejmuje, oprócz zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, zaopatrzenie w ciepło, obsługę prawie 200 wiejskich oczyszczalni ścieków, usługi brygady wod-kan oraz laboratorium. Pracuje w Spółce 80 osób.

 • W ciągu 7 lat ( 2002 - 2008 ) koszty wzrosły o 33,4% natomiast sprzedaż o 34,3%. Jest to zjawisko pozytywne. Niższy wzrost kosztów wiąże się z racjonalizacją zużycia energii elektrycznej ( wskaźniki energochłonności spadły odnośnie wody z 1,13 kWh/mł do 0,68 kWh/mł, odnośnie ścieków z 0,65 kWh/mł do 0,56 kWh/mł ), ze zmniejszeniem strat wody oraz ze wzrostem wydajności pracy. Na wzrost kosztów największy wpływ miała amortyzacja od rosnącego majątku spółki (oddanie oczyszczalni ścieków, nowych kanalizacji i wodociągów) oraz odwadnianie osadów pościekowych. Zwraca uwagę b. wysoki wzrost kosztów w r. 2008 w stosunku do r. 2007. Spowodowane to jest…

 • Cena wody w latach 2002 – 2006 nie zmieniała się. Stało się tak w wyniku obniżania kosztów Spółki. W ostatnich latach rosły koszty niezależne od firmy stąd niewielki systematyczny wzrost ceny wody w r. 2007 o 16 gr., w r. 2008 o 14 gr. i w r. 2009 o 18 gr. Cena ścieków została zdeterminowana przez oddanie nowej Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie w r. 2003. Oczyszczalnia ta ma bardzo skuteczną, a co za tym idzie kosztowną, technologię oczyszczania ścieków. Mimo tego Spółce udało się w latach 2005 i 2006 obniżyć cenę ścieków. W następnych latach wzrastały koszty energii elektrycznej…

 • Stawki za wodę i ścieki są zależne od specyfiki danego miasta i gminy, przyjętej formy prawnej przedsiębiorstwa wodociągowego, konfiguracji terenu, ilości pompowni, stopnia pokrycia siecią wodociągową i kanalizacyjną, wartości majątku trwałego, stopnia amortyzacji, przyjętych założeń zysku, wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, wzrostu kosztów energii, wzrostu podatków i opłat lokalnych, zróżnicowania stawek dla ludności i przemysłu, wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, poziomu zatrudnienia, wskaźnika strat wody, technologii oczyszczania ścieków, poziomu przychodów niezbędnych do prowadzenia zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.                                                                                                  Jan Buczkowski

 • Jak podaje kierownik Działu Energetyki Cieplnej pan Grzegorz Żarnowski do końca listopada 2010 roku będzie obowiązywać obecna taryfa dla ciepła. To dobra, pewna wiadomość dla naszych odbiorców, gdyż w innych miastach Wielkopolski cena energii cieplnej wzrośnie. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem z dnia 17 marca 2009r. zamieszczonym w Głosie Wielkopolskim .  

 • Przyczyną "spalenia" pompy tłoczącej ścieki do zbiorczej oczyszczalni znajdującej się w pobliżu tartaku w Koszutach Hubach okazała się ... bielizna - płeć nieznana. Kto rozpozna swoja zgubę proszony jest o kontakt w celu nałożenia kary za nieprzestrzeganie zasad użytkowania kanalizacji sanitarnej. Śmieszne ???, ale nie dla nas, bo to nie pierwszy taki przypadek z tego rejonu. Pompownie ścieków stanowią integralną część systemu sanitarnego na obszarach wiejskich. Pompy ścieków to podstawowy element tego systemu, którego obsługa, w tym usuwanie awarii wyraźnie wpływa na koszt eksploatacji i przekłada się w cenie odbieranych ścieków. Dlatego przypominamy: W przypadku stwierdzenia iż przyczyną zatkania kanalizacji…

 • W niedzielę 22 marca br. o godz. 6 rano zgłoszono wyciek wody w rejonie skrzyżowania ulic Zamojskich / Wrzesińska. Dyżurujący pracownik powiadomił brygadę wod-kan MPECWiK. Miejsce awarii oznakowano i przystąpiono do poszukiwania miejsca wycieku. Po wycięciu asfaltu i odkryciu gruntu na głębokość około 3-4 metrów okazało się, że trudno zlokalizować miejsce pęknięcia rury. Uszkodzona rura była ułożona w latach 70-tych jeszcze przed budową ulicy Zamojskich. Wodociąg leży tam na głębokości od 3 do 5 metrów, gdyż budując drogę znacznie podniesiono jej poziom. Jest to ważna magistrala wodociągowa, bo zaopatruje ulice Zamojskich, Gnieźnieńską wraz z bocznymi a także wieś Mączniki. Uruchomiono…

 • Zgodnie z art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz po weryfikacji przedłożonych taryf, dokonanej przez Burmistrza Miasta, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że z dniem 1 kwietnia 2009r. zmienią się wysokości opłat za pobraną wodę i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz wysokości miesięcznej opłaty abonamentowej na odbiorcę usług wodociągowych. Zobacz: TARYFA

 • Mróz, śnieg oraz roztopy - takie zjawiska pogodowe towarzyszą budowie rurociągu tłocznego o średnicy 400 mm pomiędzy Główną Przepompownią Ścieków w Kijewie, a Gminną Oczyszczalnią w Chwałkowie. Wykonawca inwestycji - firma WUPRINŻ S.A. z Poznania, która rozpoczęła roboty przygotowawcze w połowie stycznia obecnie wykonała ponad 300 m. podwójnego rurociągu. Dwie nitki rur wraz z przewodem lokalizacyjnym położone są w szerokim ponad trzymetrowym wykopie o głębokości średnio 1,8- 2,3 m. Rury są ze sobą zgrzewane doczołowo w stosunkowo długich odcinkach na miejscu budowy, a następnie równolegle układane na podsypce piaskowej. Obecnie prace montażowe zbliżyły się do drogi powiatowej nr 3671(droga do…