Aktualności i komunikaty z roku 2008

 • Nasz wniosek złożony w czerwcu br. uzyskał akceptację zarówno rady nadzorczej, jak i zarządu Funduszu. 28 lipca wpłynęła do Spółki informacja o decyzji wsparcia przez Fundusz naszej inwestycji pn.: „Budowa rurociągu tłocznego 2 x Ø400 o długości 2500 mb każdy” ogółem do kwoty 3 mln zł. Pożyczka jest oprocentowana w wys. 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym ( na dzień dzisiejszy jest to niewiele ponad 3% rocznie ). Okres zwrotu to maksymalnie 8 lat z karencją spłaty kapitału do 2 lat. Do 25 sierpnia br. Spółka jest zobowiązana potwierdzić akceptację przyznanej pożyczki i jej warunków wraz ze złożeniem 26…

 • Ze względu na możliwość wystąpienia niskich temperatur Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie prosi swoich Klientów o zabezpieczenie wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wodomierze umieszczone w płytkich studniach, piwnicach, przy cienkich ścianach zewnętrznych a także na punkty czerpalne zlokalizowane na zewnątrz posesji. Miejsca te łatwo przemarzają. Zamarznięcie instalacji może w konsekwencji doprowadzić do powstania wycieku oraz przerwy w dostawie wody, co przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, jest utrudnieniem zarówno dla Klientów jak i Przedsiębiorstwa.

 • W miejscowości Mączniki została zakończona inwestycja polegająca na wybudowaniu sieci wodociągowej dla osiedla domków jednorodzinnych. (ponad 20 działek budowlanych). Całkowita długość nowej sieci wynosi prawie 1400 metrów i została wykonana z rur PE o średnicy 100 mm. Po zwodociągowaniu osiedla brygada MPECWiK rozpoczęła w tym rejonie wymianę starej sieci wraz z przyłączami do istniejących budynków mieszkalnych. Całość prac obejmie wymianę około 500 metrów wodociągu, który powstanie z rur PE o średnicy 100mm.

 • We wrześniu 2008r. zakończył się dwuletni okres obowiązywania dotychczasowej taryfy na ciepło zatwierdzanej przez Urząd Regulacji Energetyki. Opłata za ciepło sieciowe składa się z opłaty pobieranej przez wytwórcę ciepła - średzką Cukrownię i opłaty pobieranej przez dystrybutora tego ciepła, czyli MPECWiK. Przez ostatnie lata zmiany cenowe były bardzo niewielkie.Taryfa Cukrowni się nie zmieniała, a opłaty stosowane przez MPECWiK w porównaniu do lat ubiegłych nawet się zmniejszały. Obecnie została zatwierdzona przez prezesa Urzędu Regulacji nowa taryfa dla ciepła zarówno dla „Cukrowni” jak i dla MPECWiK. Niektóre człony opłat zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie inne w zależności od grup odbiorców zostały obniżone…

 • Główne uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Środzie Wielkopolskiej odbyły się pod pomnikiem Generała Henryka Dąbrowskiego. Wśród delegacji składających kwiaty pod pomnikiem znalazła się także delegacja MPECWiK: Wiceprezes Zarządu - Andrzej Kornecki, Członek Zarządu - Paweł Furmanek oraz Przedstawiciel pracowników - Marek Matuszewski. Jak co roku, dla podniesienia rangi tego święta na średzkiej Wieży Ciśnień pojawiły się długie biało - czerwone wstęgi.  

 • 03 października br. odbyło się spotkanie pracowników MPECWiK z okazji Dnia Wodociągowca. Wśród zaproszonych gości byli Burmistrz Środy Wojciech Ziętkowski, Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Pawlicki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Nowak oraz jego zastępca Mieczysław Szymański. Powitał gości Prezes Spółki Jan Buczkowski. Następnie głos zabrał Burmistrz W. Ziętkowski, który podziękował pracownikom MPECWiK za ich trudną i ciężką pracę. Podkreślił, że bez właściwej pracy wodociągów mieszkańcy miasta i gminy nie mieliby dobrej, zdrowej wody, a ścieki nie byłyby właściwie oczyszczone. Pogratulował firmie stosunkowo niewielu awarii i właściwego dbania o koszty. Prezes J. Buczkowski w swoim wystąpieniu również podziękował załodze za rok wytężonej…

 • Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, iż wielokrotnie w ostatnich latach na terenie naszej gminy pojawiały się osoby podszywające się pod pracowników naszej Spółki. Pod pozorem badań wody, wchodziły do domów i mieszkań, gdzie okazywało się, że są to sprzedawcy urządzeń filtrujących lub zwykli oszuści, próbujący okraść domowników. Pragniemy podkreślić, że osoby te nie mają upoważnienia MPECWiK do kontaktowania się z naszymi Klientami. Jedynymi uprawnionymi osobami powołanymi do dokonywania odczytów wodomierzy są wyłącznie pracownicy MPECWiK. Natomiast próby wody pobierane są na ujęciach wody i odcinkach sieci wodociągowej wody przez pracowników Powiatowej…

 • 2 września br. odbył się w Warszawie IV Kongres Wodociągów Polskich. Wodociągowcy zadali pytanie: Czy Polaków stać będzie na drogą wodę? Coraz głośniej mówi się, że w ramach planowanych środków unijnych nie zrealizujemy założonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych celów wynikających z traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej. W umowie akcesyjnej założono, że do 2015 r. aglomeracje będą miały rozwiązane problemy z gospodarką ściekową. Zadania z tym związane miały być sfinansowane w ramach środków pomocowych na infrastrukturę i środowisko. Wzrost cen usług, jaki nastąpił w latach 2003 -2008, powoduje, że zaplanowane środki nie wystarczą na realizację zadań. Ponadto pierwotnie planowano…

 • W dniu 4 kwietnia 2008 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Wojciech Ziętkowski, Wiceburmistrz Rafał Piechowiak, członkowie Rady Nadzorczej, Zarząd oraz Główna Księgowa Spółki. Funkcje właścicielskie w imieniu Gminy Środa Wielkopolska pełni wobec Spółki Burmistrz W. Ziętkowski. Zarząd przedstawił sprawozdania: finansowe oraz z działalności Spółki. Rada Nadzorcza zaprezentowała swoje opinie o działalności Zarządu i Spółki. Wg opinii niezależnego biegłego rewidenta zbadane dokumenty finansowe Spółki są rzetelne i zgodne z zasadami rachunkowości, przepisami prawa i statutem Spółki. Na podstawie dokonanej analizy rewident stwierdził, że…

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło budowę sieci kanalizacji sanitarnej na nowym osiedlu domków jednorodzinnych w Brodowie. Kolektor o długości ponad 300 metrów zostanie wykonany z rur PVC o średnicy 200 mm. Wykonanie kolektora sanitarnego w nowych ulicach - Wiosennej i Jesiennej pozwoli na odprowadzenie ścieków z ponad 20 posesji. Inwestycja jest finansowana ze środków spółki.

 • Od ponad dwóch tygodni trwa stopniowa wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Dębicz. Wymiana sieci podyktowana jest jej znaczną awaryjnością oraz złym stanem technicznym tutejszej hydroforni należącej do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Po wykonaniu sieci oraz rozdziału przyłączy wodociągowych i instalacji wodomierzy w budynkach możliwe będzie odłączenie istniejącego wodociągu i zasilanie Dębicza ze stacji uzdatniania wody w Brodowie. Wymianie ulegnie ponad 1100 metrów sieci wodociągowej. Na nowej sieci z rur PE o średnicy 100 mm zostanie zamontowana niezbędna armatura wodociągowa. Inwestycję w całości finansuje Gmina Środa.

 • W tym tygodniu zakończono budowę sieci wodociągowej w projektowanym pasie drogi gminnej, w malowniczym krajobrazie miejscowości Janowo. Ponad 200 metrowy odcinek, wykonany z rur PE o średnicy 100 mm pozwoli na zaopatrzenie w wodę kilkunastu działek budowlanych, które według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w przyszłości będą tworzyć część dość rozległego osiedla domków jednorodzinnych położonego wzdłuż zbiornika „Jezioro Średzkie”.

 • Od stycznia br. brygada MPECWiK usunęła kilkanaście przecieków na rurociągu tłocznym o średnicy 400 mm. Jest to podwójny rurociąg stalowy tłoczący ścieki z Przepompowni przy ul. Niedziałkowskiego do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie. Jedna nitka ma ok. 2,5 km długości. Rury były położone w latach 80-tych i należy przypuszczać, że są w znacznej mierze skorodowane. Zarząd MPECWiK postanowił złożyć zapytania ofertowe na koncepcję renowacji tego rurociągu. Jednak już wg wstępnego kosztorysu należy się spodziewać wydatków rzędu 6-8 mln zł. Zobacz: GALERIA ZDJĘĆ    

 • Zgodnie z Art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz po weryfikacji przedłożonych taryf, dokonanej przez Burmistrza Miasta, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że z dniem 1 kwietnia 2009r. wysokość opłat, za pobraną wodę i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej ulega zmianie. ZOBACZ: TARYFĘ

 • W niedzielę 9 marca dwa beczkowozy z MPECWiK zabezpieczały w wodę mieszkańców Śremu. Pomoc była konieczna ze względu na uszkodzenie głównego kolektora ściekowego, przy budowie nowego osiedla nad Wartą. Aby ograniczyć ilość ścieków wypływających na zewnątrz w całym mieście wyłączono wodę. Akcja pomocy trwała do późnych godzin wieczornych. Wsparcie udzielone przez MPECWiK jest formą współpracy i działania z sąsiadującymi jednostkami wodno-kanalizacyjnymi przyjetą w celu przeciwdziałania w sytuacjach zagrażających prawidłowym dostawą wody pitnej.

 • Na przełomie lutego i marca br. rozpoczęto wycinanie wierzby energetycznej, której 2-hektarowa plantacja znajduje się na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie. Wierzbę zasadzono wiosną 2005 roku. Dziś wyrosła do ponad 3 m wysokości. Plantację wycięto kosami spalinowymi, a następnie z pomocą rozdrabniarki poszatkowano na kilkucentymetrowe zrębki. Tak przygotowany materiał opałowy trafi do pieca na biomasę na oczyszczalni.      Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że pozyskano ponad 180 m3 zrębków co daje ok. 45 ton opału. Po wysuszeniu wilgotność wierzby spadnie do około 10% a wartość opałowa będzie się kształtować na poziomie 19 GJ/tonę. Z tego wynika, że decyzja podjęta…

 • W ubiegłym tygodniu, przy drodze Środa - Zaniemyśl, w pobliżu zakładów APC i Jordan Matcon oraz przy Głównej Przepompowni Ścieków doszło do awarii rurociągu tłocznego, którym przepompowuje się ścieki z terenu miasta na Gminną Oczyszczalnię w Chwałkowie. Długość rurociągu wynosi około 2600 metrów i składają się na niego dwie biegnące równolegle rury o średnicy 400 mm. Na awarię wskazywało miejscowe podtopienie terenu. Po zlokalizowaniu trasy rurociągu i wykonaniu wykopu okazało się, że w pobliżu zakładów uszkodzeniu uległy obydwie rury natomiast przy przepompowni, podobne nieszczelności pojawiły się na jednej z rur. W sumie było to kilkanaście kilkumilimetrowych otworów w ściankach rur. Brygada…

 • W piątek 11 stycznia br. pracownicy, zarząd i rada nadzorcza MPECWiK świętowała jubileusz 15-lecia powołania Spółki. Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Wojciech Ziętkowski, Wiceburmistrz Rafał Piechowiak i Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Pawlicki. Gości powitał prezes zarządu Spółki Jan Buczkowski, który krótko przedstawił historię powstania firmy. Ciekawe było porównanie kilku danych statystycznych sprzed lat 15 i teraz. W 1993 r. w Spółce pracowało 28 osób – dzisiaj 76. Majątek początkowy Spółki był na poziomie 5 mln zł – dzisiaj sięga 30 mln zł. W 1993 r obsługiwano 167 km sieci wodociągowych i 7,7 km sieci kanalizacyjnych, a dziś odpowiednio 220 km…