Aktualności i komunikaty z roku 2006

 •  W dniu 19 grudnia br. prezes Jan Buczkowski odbył spotkanie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem. Podczas  rozmowy poruszono szereg problemów związanych z finansowaniem szeroko pojętych inwestycji proekologicznych. Prezes Buczkowski przedstawił zamierzenia MPECWiK w zakresie ochrony środowiska i obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Marszałek Woźniak omówił możliwości finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Poruszono też problemy uwzględnienia w planie perspektywicznym budowy obwodnicy Środy na trasie Września – Śrem. Spotkanie zakończyło się wzajemnym złożeniem życzeń świąteczno-noworocznych.

 • W nocy z 4 na 5 grudnia br. o godz. 22 cisza zapadła w hali pomp Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kórnickiej w Środzie.Rozpoczęła się zaplanowana modernizacja tej stacji. Konieczność wymiany rurociągów z PCV o średnicy 300 mm wyniknęła z ich awaryjności. W tym roku dwukrotnie miasto zostało nagle pozbawione wody na kilka godzin z powodu rozszczelnień i pęknięć. W związku z tym zarząd MPECWiK podjął decyzję o wymianie zużytych rur PCV na rury ze stali kwaso-odpornej.  Niejako przy okazji unowocześniono zestaw 4 pomp tłoczących wodę do sieci wodociągowej wraz z nową szafą sterującą. Uzyskano na to środki z budżetu…

 • Na odcinku ulicy Brodowskiej, pomiędzy ulicami 3 Maja i Marcinkowskiego została ułożona sieć wodociągowa, która umożliwi zaopatrzenie w wodę właścicieli domów jednorodzinnych jak i działek budowlanych znajdujących się wzdłuż ulicy. W poboczu, na odcinku 170 m ułożono przewód PE 110.Całość prac została wykonana przez brygadę MPECWiK.

 • Od 3 listopada rozpoczęto prace montażowe sieci wodociągowej w ulicy Stachury. Wodociąg z rur PE 90, o długości ponad 170m zasili w wodę przyległe działki. Przewód włączono do sieci w ulicy Kórnickiej. Inwestycję prowadzi MPECWiK.

 • W imieniu zarządu i załogi Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej proszę, kończących kadencję, radnych Rady Miejskiej oraz p. Burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego, Wiceburmistrza Piotra Piekarskiego o przyjęcie naszych serdecznych podziękowań za 4 lata współpracy. Dziękujemy za zrozumienie dla ciężkiej sytuacji spółki obarczonej ponad siły 10 milionową pożyczką na budowę Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie. Dziękujemy za zdjęcie z nas utrzymania Pływalni Miejskiej (ponieśliśmy 0,5 mln zł strat). Dziękujemy za zlecenie nam budowy odcinków kanalizacji i wodociągów (przez te 4 lata przybyło Gminie 30 km sieci wodociągowej i prawie 10 km sieci kanalizacyjnej). Dziękujemy za zlecenie nam…

 • Z dniem 21 września ruszyły prace przy rozbudowie kolektorów sanitarnych w obrębie Starego Rynku. Roboty ziemne rozpoczęto na odcinku ulicy 20 Października, w kierunku ulicy 17 Września. Kanalizacja będzie prowadzona także w ulicach : Przecznica, Ks. Kegla, Wiosny Ludów, Mała Klasztorna, Spichrzowa, Powstańców, Kościuszki oraz na odcinkach ulic: Dąbrowskiego, Daszyńskiego, Nekielskiej, Witosa i Gen. Bora Komorowskiego. W sumie, w tym etapie kanalizacji miasta powstanie ponad 2,6 km kolektorów sanitarnych. W niektórych ulicach dojdzie także do budowy i przebudowy kanałów deszczowych. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesława Spochacza z Ruszkowa. Zakończenie prac przewidziano na 30 czerwca 2007 roku. Wraz z budową…

 • W dniach 16 i 17 września (sobota i niedziela), w ramach Dni Powiatu Średzkiego mieszkańcy miasta mieli możliwość zwiedzenia Wieży Ciśnień. W sumie obiekt odwiedziło ponad 1300 osób. To było warto zobaczyć w Środzie Wlkp.!!! Na temat historii powstania wieży, zadań jakie spełniała w przeszłości i co w sobie kryje - odsyłamy do działu HISTORIA

 • Wraz z zakończeniem budowy sieci wodociągowej w ulicy Szarytek rozpoczęto remont elewacji stacji uzdatniania wody przy Szpitalu. Prace objęły zewnętrzną część stacji, która obecnie nawiązuje kolorystycznie do powstających przy tej ulicy budynków wielorodzinnych.

 • Mimo wielu utrudnień, zwłaszcza „zaskakującej” infrastruktury podziemnej, z którą przyszło się zmierzyć naszym pracownikom - MPECWiK realizuje projekt sieci cieplnej. Obecnie pozostał do wykonania znacznej długości odcinek w ulicy Hallera oraz kilkumetrowy odcinek przyłączeniowy do istniejącej sieci w ulicy Staszica. Zgodnie z harmonogramem prac inwestycja powinna zostać zakończona pod koniec sierpnia.

 • Przedsiębiorstwo rozpoczęło budowę sieci wodociągowej w drodze łączącej ul. Harcerską z ul. Brodowską. W pasie drogowym ułożony zostanie przewód PE 110 o długości prawie 70 m. W drugim etapie planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200. Inwestycja obejmie ponad 200 metrowy odcinek w ulicy Szarych Szeregów.

 • Trwają prace modernizacyjne hydroforni Trzebisławki. W budynku zamontowano 2 filtry wody o maksymalnej wydajności 25m3/h, przygotowywana jest do montażu instalacja powietrza i wody do płukania filtrów, instalacja dezynfekcji wody, przepompownia II stopnia. Na zewnątrz, w pobliżu budynku hydroforni zamontowano dwa zbiorniki do magazynowania wody pitnej o pojemności 100 m3 każdy. Obecnie kończy się etap ocieplania zbiorników.

 • Średzkie Wodociągi z dniem 06.06 br. przystąpiły do budowy sieci wodociągowej w ulicy Szarytek, stanowiącej połączenie ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Westerplatte.Nowa sieć, wykonywana z rur PE o średnicy 150 mm i długości 215 m, pozwoli na zaopatrzenie w wodę mieszkańców nowobudowanego budynku wielorodzinnego oraz poprawi stabilność ciśnień w przewodach wodociągowych na tym terenie.

 • Od 05.06 MPECWiK rozpoczęło budowę sieci cieplnej, przebiegającej w ulicach Poselskiej, Hallera do Staszica. Inwestycja pozwoli na podłączenie się do miejskiego cieplika obiektów Technikum Rolniczego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Osiedla Młodych. Prace montażowe rozpoczęły sie od ulicy Poselskiej, w pasie chodnika, gdzie zamontowano odcinek dwóch równoległych rurociągów preizolowanych o średnicy 150/250 mm oraz armaturę odcinającą. Całkowita długość budowanego ciepłociągu wyniesie ponad 850m. Prace montażowe prowadzą pracownicy działu Energetyki Cieplnej MPECWiK.

 • Od kwietnia br. obowiązuje nowy Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

 • W ubiegłym tygodniu zakończono budowę odcinka sieci wodociągowej w Starkówcu Piątkowskim. Pracownicy MPECWiK ułożyli ponad 800 metrów rur PEHD o średnicy 90 mm oraz zamontowali niezbędną armaturę. Dzięki tej inwestycji kilkanaście gospodarstw domowych uzyska możliwość zaopatrzenia w wodę pitną z miejscowej stacji uzdatniania wody

 • Około godziny 5:00 nad ranem nastąpiło poważne rozszczelnienie instalacji ciągu technologicznego na średzkiej Stacji Uzdatniania Wody. Awaria na kilka godzin wstrzymała dostarczanie wody dla mieszkańców miasta i okolic. Do jej usunięcia i złagodzenia skutków braku wody zaangażowano wszystkie brygady remontowo – naprawcze MPECWiK oraz jednostki Straży Pożarnej. Na wyznaczonych ulicach pojawiły się beczkowozy z wodą zdatną do picia. Po kilku „mokrych” godzinach mozolnej pracy udało się przywrócić sprawność SUW-u. MPECWiK serdecznie dziękuje za cierpliwość i wyrozumiałość naszych klientów oraz za zaangażowanie Burmistrza Środy Wlkp. - Wojciecha Ziętkowskiego, który pojawił się na miejscu zdarzenia. Szczególne podziękowania za udzieloną pomoc składamy średzkiej…

 • Z dniem 03 kwietnia rozpoczęto prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Trzebisławki. Modernizacja obejmie: 1. Wymianę urządzeń biorących udział w procesie technologicznym, w tym trzech zbiorników wody czystej o łącznej pojemności 12 m3 , 2. Wymianę instalacji elektrycznych, 3. Instalację całodobowego monitoringu. Wykonanie modernizacji przyczyni się do poprawy jakości uzdatnianej wody. Zautomatyzowanie ciągu technologicznego i całodobowy monitoring pozwoli na efektywne wykorzystanie ujęć wody (pomp głębinowych) i na kontrolę zasilania uzdatnioną wodą okolicznych odbiorców. Prace modernizacyjne wykonuje firma Bolesława Spochacza z Ruszkowa.

 • MPECWIK od dwóch tygodni wykonuje nowe odcinki sieci wodociągowej wokół powstającego w Środzie Wlkp. ronda im. „Solidarności”, u zbiegu ulic: Kórnickiej, Kilińskiego, Hallera i nowobudowanej ulicy im. ks. Weychana - łaczącej ulice Hallera i Topolską. Budowa ronda oraz odcinka obwodnicy stanowi inwestycję współfinansowaną w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej. Dzięki tej inwestycji wykonywane sa nowe odcinki kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej. MPECWiK buduje i wymienia sieć wodociągową, stare przyłącza oraz zajmuje się montażem urządzeń nadziemnych. Prace przyłączeniowe nowych odcinków powinny skończyć się za kilka dni. W związku z tym może dojść do chwilowych przerw w dostawie wody…

 • Na plantacji wierzby energetycznej znajdującej się przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie dokonano pierwszego cięcia. Zabieg ten, który został przeprowadzony mechanicznie za pomocą kosy spalinowej pozwoli na rozkrzewienie wierzby i pozytywnie wpłynie na jej rozrost. Uzyskane w wyniku cięcia pierwsze drewno opałowe, po wysuszeniu, zostanie spalone. Część posłuży jako materiał sadzeniowy dla uzupełnienia powstałych ubytków w plantacji. Kolejne cięcie, już na cele opałowe, nastąpi za dwa lata, gdy wierzba osiągnie odpowiednią średnicę i wysokość.

 • Na terenie gminy Środa Wlkp. istnieje ponad 180 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, których kontrolą i bieżącą obsługą eksploatacyjną z ramienia Urzędu Miejskiego sprawuje MPECWiK. Istotnym problemem, z jakim najczęściej borykają się pracownicy przedsiębiorstwa są awarie pompowni ścieków. Wynikają one w większości z nieprawidłowej eksploatacji kanalizacji sanitarnej przez jej użytkowników. Powstałe awarie dotyczą najczęściej wprowadzania do kanalizacji odpadów stałych (szmaty, torby foliowe, podpaski, resztki poubojowe itd.), które powodują zatykanie pomp, co w rezultacie prowadzi do ich przepalenia. Awarie mają duże znaczenie w kształtowaniu stawek za odbiór ścieków !. W przypadku stwierdzenia iż przyczyną zatkania kanalizacji oraz jej złego funkcjonowania jest niewłaściwa eksploatacja,…

 • Dobra wiadomość dla mieszkańców miasta i gminy Środa Wielkopolska. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 9 lutego br. od kwietnia obniżona zostanie opłata za wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej. Pozostałe opłaty tj. za pobór wody i opłata abonamentowa pozostają bez zmian. Przypomnijmy, przedsiębiorstwo utrzymuje obecną cenę wody bez zmian już prawie pięć lat, a cena za wprowadzane ścieki uległa obniżeniu drugi raz w przeciągu dwóch lat !!!

 • W wyniku wahań temperatury i jej spadku poniżej 0oC często dochodzi do uszkodzenia połączeń rur na sieci i przyłączach wodociągowych. Zjawiska te szczególnie dały się odczuć brygadom remontowym, które praktycznie każdego dnia otrzymują zgłoszenia mieszkańców miasta i gminy Środa Wlkp. Najczęściej awarie dotyczą uszkodzonych przyłączy i zamarzniętych podejść wodomierzowych. Pomimo mrozu i niskich temperatur staramy się szybko i fachowo usunąć powstałe niedogodności.

 • W związku z katastrofą budowlaną w Chorzowie przeprowadzono przegląd techniczny obiektów MPECWiK pod względem zalegania warstwy lodu i śniegu na pokryciach dachowych . Przeprowadzone oględziny nie wykazały niebezpieczeństwa zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających w tych budynkach.  

 • Spółka posiada cztery wysłużone samochody marki Żuk. Są to pojazdy kilkunastoletnie o bardzo dużych przebiegach. Trzy z nich nie nadają się do dalszej eksploatacji ze względu na zły stan techniczny.Zostaliśmy zmuszeni do zakupu trzech samochodów z uwagi na to, że nasze Żuki nie przeszły badań technicznych- mówi Jan Buczkowski - Prezes Zarządu MPECWiK. Zarząd zdecydował się na zakup nowych samochodów dla Działu Produkcji Wody (obsługuje pięć hydrofornii: Brodowo, Starkówiec Piątkowski, Trzebisławki, Koszuty i Babin, a także stację wodociągową przy średzkim Szpitalu) oraz dla potrzeb Działu Eksploatacji Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej (bieżąca obsługa sieci wod-kan i awarii na terenie miasta i…

 • W obrębie Starego Rynku wraz z budową kanalizacji sanitarnej odbywała się wymiana sieci wodociągowej z towarzyszącą infrastrukturą. Wśród wymienionych urządzeń wodociągowych szczególną uwagę zwracają zabytkowe hydranty. Wykonane z wysokiej jakości żeliwa, w kolorze ciemno zielonym, dobrze wkomponowują się w architekturę miejskiej „Starówki”. Hydranty zostały zamontowane na Starym Rynku, przy Ratuszu, przy Kolegiacie oraz na Placu Armii Poznań. Dzięki swej solidnej i stylowej budowie hydranty są ozdobą miasta, a także spełniają swe podstawowe funkcje. Są źródłem wody dla celów przeciwpożarowych oraz umożliwiają odpowietrzanie i czyszczenie sieci wodociągowej.

 • Z inicjatywy p. Burmistrza W. Ziętkowskiego zniknęła z naszego widoku brudna i odrapana ściana szczytowa komunalnej kamienicy u zbiegu ulic Brodowskiej - Niedziałkowskiego. MPECWiK w Środzie wziął na siebie wyremontowanie ściany i ozdobienie reklamą. Wielki na 40 m. kw. i piękny w formie baner reklamowy zdobi ten rejon miasta, gdzie często odbywają się okolicznościowe uroczystości. Jest to inicjatywa na rzecz upiększania miasta.