Ocena funkcjonowania MPECWiK Sp. z o.o. Dziękujemy naszym Klientom, mieszkańcom Miasta i Gminy Środa Wielkopolska.
Opinia wyrażona przez Średzian w badaniu poziomu zadowolenia z warunków życia oraz działań samorządu świadczy o sensie podjętych w 2002 r. przez władze samorządowe i zarząd MPECWiK zmian.
Ogólny poziom zadowolenia Średzian z miejsca zamieszkania wynosi 89,9% !
Ważnym elementem tej oceny jest nasza służba na rzecz mieszkańców.
Na dobrą Jakość Wody wskazało 68,7% ankietowanych a Kanalizację Sanitarną dobrze oceniło 67,9%.
Nie zapominamy jednak o tym, że negatywną opinię o Jakości Wody wyraziło 14% Klientów i odpowiednio 12,3% jest niezadowolonych z Kanalizacji Sanitarnej.
Naszą Spółkę poddano także weryfikacji opinii publicznej. Wysoko oceniono całe Przedsiębiorstwo.
Na pytanie: Czy Pana/Pani zdaniem dobrze funkcjonuje MPECWiK ? aż 63,6% opinii było pozytywnych. Tylko 6,4% oceniło nas negatywnie. 30% ankietowanych nie miało na ten temat zdania.
Ankieterzy pytali także mieszkańców o inwestycje potrzebne w naszej Gminie.
Aż 76,1% mieszkańców wskazało na budowę kanalizacji sanitarnej a 73,4% życzyłoby sobie modernizacji sieci wodociągowych.
To ważne dla nas wskazówki na przyszłość. Dotychczasowe inwestycje w Środzie uzyskały jeszcze wyższą akceptację. 77,9% ankietowanych wskazało na wysoką przydatność inwestycji w kanalizację sanitarną, 75,7% pozytywnie ocenia modernizację Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie a 74,5% dobrze oceniło budowę sieci wodociągowych.
W ciągu ostatnich 8 lat MPECWiK przeznaczył na inwestycje prawie 40 mln zł. Były to nowe sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze, oczyszczalnia ścieków, laboratorium oraz specjalistyczne samochody i urządzenia.
Pozytywne wyniki badania opinii publicznej na temat naszej Spółki potwierdzają słuszność Misji, którą zarząd MPECWiK nakreślił kilka lat temu i konsekwentnie realizuje.

NASZA MISJA :

  • Zaspokajamy potrzeby mieszkańców miasta i gminy Środa Wlkp.
  • Dostarczamy wodę i ciepło
  • Odbieramy ścieki i oczyszczamy je
  • Naszą pracą chronimy środowisko naturalne
  • Dążymy do perfekcji i ciągle podwyższamy nasze kwalifikacje
  • Służymy średzkiemu społeczeństwu

    Zarząd MPECWiK dziękuje Panu Burmistrzowi Wojciechowi Ziętkowskiemu, Radzie Miejskiej, Radzie Nadzorczej, kierownictwu i pracownikom Spółki, wszystkim osobom zaangażowanym w służbę na rzecz zapewnienia wysokiego poziomu usług świadczonych mieszkańcom Gminy Środa Wielkopolska.

                                                                                                 Jan Buczkowski