Kanalizacja sanitarna10 listopada odbył się odbiór techniczny budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzeleckiej i Topolskiej w Środzie Wlkp. Wykonawcą prac była firma Bolesław Spochacz z Ruszkowa.
W odbiorze wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Nadzoru Budowlanego, Zarządu Dróg Powiatowych, Wykonawcy oraz Inwestora - MPECWiK Sp. z o.o.
Roboty ziemne obejmowały wybudowanie kolektora sanitarnego o długości ponad 500 mb w ulicy Strzeleckiej i kolektora o długości 450 mb w ul. Topolskiej.
Wraz z prowadzeniem kolektorów w ulicach wykonano odejścia do posesji. Ogółem to ponad 1,6 km kanalizacji sanitarnej.
Kanalizacja sanitarna Na narożniku ulic Strzelecka / Topolska zbudowano przepompownię ścieków, która będzie zbierać ścieki sanitarne z budynków znajdujących się w obrębie przedmiotowych ulic jak również w przyszłości umożliwi odbiór nieczystości z nowopowstających osiedli mieszkaniowych.
Obecnie wybudowane kolektory pozwolą na odprowadzanie ścieków sanitarnych od prawie 700 osób. Ścieki z przepompowni kierowane będą do studzienki rozprężnej przy skrzyżowaniu ul. Topolskiej z ul. Weychana, skąd grawitacyjnie odpływać będą do sieci kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja sanitarna
  Po zakończeniu budowy kolektorów sanitarnych mieszkańcy zostaną powiadomieni o możliwości likwidacji istniejących osadników (szamb) i podłączenia się bezpośrednio z odpływem ścieków z budynków, poprzez zamontowane na terenie nieruchomości studzienki do systemu sanitarnego miasta.
Ogółem koszt inwestycji wyniósł ponad 1,4 mln złotych. Inwestycja była zrealizowana dzięki umorzeniu części spłacanej pożyczki zaciągniętej na modernizacje Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz dzięki zaciągnięciu przez MPECWiK pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w wysokości 400 tys. zł.
  Umorzenie w wysokości 1 miliona złotych mogło być przyznane przez NFOŚiGW jedynie w przypadku skierowania pieniędzy na rzecz ochrony środowiska a do takich niewątpliwie należy kanalizacja sanitarna w obrębie miasta. Spełnione zostały też warunki umorzenia: terminowa spłata pożyczki i osiągnięcie efektu ekologicznego modernizowanej oczyszczalni.
Dzięki inwestycji naszej Spółki wzrośnie stopień skanalizowania miasta i wykorzystania przepustowości Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie. Kanalizacja sanitarna

Równolegle MPECWiK zajęła się wymianą sieci wodociągowej, montażem hydrantów oraz wymianą przyłączy wody do posesji. Wymiana sieci wodociągowej podyktowana była zarówno względami eksploatacyjnymi jak również dostosowaniem systemu wodociągowego do przyszłego zasilania z niej nowych odbiorców z terenów obecnie wydzielanych pod budownictwo mieszkaniowe.
Koszt wymiany sieci wraz z przyłączami wyniósł około 400 tys. złotych.