17 kwietnia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wlkp.
Zgromadzenie otworzył, witając zebranych, prezes zarządu Jan Buczkowski. Następnie Burmistrz Wojciech Ziętkowski poprosił o złożenie sprawozdań z działania zarządu Spółki i jej Rady Nadzorczej. Głos zabierali prezes zarządu Jan Buczkowski, główna księgowa Spółki Maria Kotarska-Lisiecka oraz przewodniczący Rady Nadzorczej dr Piotr Nowak.
Po przyjęciu sprawozdań Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium statutowym organom Spółki wysoko oceniając ich zaangażowanie w nadzór i zarządzanie Przedsiębiorstwem.
Burmistrz W. Ziętkowski dokonał podziału 25 tys. zł zysku MPECWiK. Wsparto działalność Polonii Środa, klubu Iuventa, Caritasu, parafii kolegiackiej i w Mącznikach oraz Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego. Na zakończenie zatwierdzono plan zamierzeń gospodarczo-finansowych Spółki na rok 2009. MPECWiK w bieżącym roku wykona inwestycji na 6,5 mln zł bez dotacji z budżetu Gminy.
Podczas dyskusji końcowej podkreślano właściwą pracę zarządu Spółki w zakresie zaopatrzenia miasta w wodę i ciepło oraz w dziedzinie odbioru i oczyszczania ścieków.
Chwalono dobrą jakość średzkiej wody oraz wysoki stopień oczyszczenia ścieków oraz ambitny plan inwestycyjny na rok 2009. Dobrze oceniono pracę brygady wod-kan, laboratorium i ekipy serwisującej wiejskie oczyszczalnie ścieków.