Analiza ekonomiczna - tabela W ciągu 7 lat ( 2002 - 2008 ) koszty wzrosły o 33,4% natomiast sprzedaż o 34,3%. Jest to zjawisko pozytywne. Niższy wzrost kosztów wiąże się z racjonalizacją zużycia energii elektrycznej ( wskaźniki energochłonności spadły odnośnie wody z 1,13 kWh/mł do 0,68 kWh/mł, odnośnie ścieków z 0,65 kWh/mł do 0,56 kWh/mł ), ze zmniejszeniem strat wody oraz ze wzrostem wydajności pracy.
Na wzrost kosztów największy wpływ miała amortyzacja od rosnącego majątku spółki (oddanie oczyszczalni ścieków, nowych kanalizacji i wodociągów) oraz odwadnianie osadów pościekowych. Zwraca uwagę b. wysoki wzrost kosztów w r. 2008 w stosunku do r. 2007.
Spowodowane to jest głównie niedoszacowaniem kosztów energii elektrycznej ( +214 tys. zł ), wzrostem amortyzacji ( + 198 tys. zł ) oraz wzrostem wynagrodzeń ( +371 tys. zł ). Są to koszty niezależne od Spółki. Należy też zauważyć, że w latach 2002-2009 spółka wykonała inwestycje za 22,5 mln zł.
Zmodernizowano Gminną Oczyszczalnię Ścieków, wybudowano ponad 42 km sieci wodociągowych, ciepłowniczych i kanalizacyjnych, zakupiono specjalistyczne samochody ciężarowe oraz sprzęt i urządzenia dla świadczonych usług wod-kan. i laboratorium, wymieniono 2600 wodomierzy na nowe.
Inwestycje finansowano w większości ze środków własnych oraz preferencyjnych pożyczek. Z Gminy otrzymano na modernizację oczyszczalni 4,5 mln zł. Spółka na rok 2009 zaplanowała inwestycje na wysokim poziomie 6,5 mln zł.
W roku 2009 z pewnością wzrosną ceny energii elektrycznej( o 40% ! ), podatek od nieruchomości ( +383 tys. zł ) wzrosną wynagrodzenia i kwota amortyzacji. W latach 2002 - 2007 zarząd spółki porządkował i obniżał koszty funkcjonowania przy zachowaniu wysokich standardów zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków.
Wzrost kosztów niezależnych od spółki jest jednak tak znaczny, że w kolejnych latach bez pomocy p. Burmistrza i Rady Miejskiej nie unikniemy podwyżek naszych stawek. Wpłynie na to również ponowne zadłużanie spółki w związku z inwestycjami przekraczającymi możliwości finansowe MPECWiK.
Pamiętać należy też o tym, że Gminna Oczyszczalnia Ścieków funkcjonuje po modernizacji już 6 rok i wymaga coraz większych nakładów remontowych. Atutem MPECWiK są fachowcy odpowiadający za funkcjonowanie firmy, zaopatrzenie ludności w wodę, ciepło i oczyszczanie ścieków.
Burmistrz i zarząd Spółki podejmą w tym roku szereg inicjatyw i decyzji, które zaowocują obniżką kosztów funkcjonowania MPECWiK.

                                                                                                 Jan Buczkowski