Opłata za wodę i ścieki 2009r. Stawki za wodę i ścieki są zależne od specyfiki danego miasta i gminy, przyjętej formy prawnej przedsiębiorstwa wodociągowego, konfiguracji terenu, ilości pompowni, stopnia pokrycia siecią wodociągową i kanalizacyjną, wartości majątku trwałego, stopnia amortyzacji, przyjętych założeń zysku, wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, wzrostu kosztów energii, wzrostu podatków i opłat lokalnych, zróżnicowania stawek dla ludności i przemysłu, wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, poziomu zatrudnienia, wskaźnika strat wody, technologii oczyszczania ścieków, poziomu przychodów niezbędnych do prowadzenia zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

                                                                                                 Jan Buczkowski