W nadchodzącym 2010 roku MPECWiK planuje szereg inwestycji związanych z rozbudową i wymianą istniejącego systemu wodociągowego, montażem niezbędnej armatury odcinającej i hydrantów. Modernizowany budynek na Głównej Przepompowni Ścieków
Sieć wodociągowa powstanie w ulicy Wolniewicza oraz w miejscowości Janowo, na osiedlu mieszkalnym położonym wzdłuż średzkiego jeziora.
Ponadto, w związku z budową drogi i kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej, przedsiębiorstwo dokona wymiany istniejącego wodociągu.
Wraz z planowaną inwestycją gminy - budową kolektora sanitarnego w ul. Prądzyńskiego, zostanie uporządkowana sprawa przyłączy wodociągowych do każdej z posesji. W 2010 roku przewidziano w planach spółki także wymianę sieci wodociągowej na Starym Rynku.
MPECWiK będzie starało się również zakończyć modernizację budynku socjalno-warsztatowego na terenie Gminnej Przepompowni Ścieków przy ul. Niedziałkowskiego.
  Obecnie udało się zmodernizować pomieszczenie kotłowni oraz przebudować i przygotować w nim pomieszczenia dla pracowników. Prace wykończeniowe oraz rozbudowa budynku będzie prowadzona własnymi siłami.
Plany inwestycyjne spółki obejmują także przygotowanie projektów pod dalsze inwestycje przewidziane na następne lata, w tym budowę sieci wodociągowej w projektowanej obwodnicy od ul. Weychana poprzez Spacerową do ulicy Gnieźnieńskiej.
Przedstawione inwestycje, to starannie wybrane pozycje z długiej listy planu inwestycyjnego Spółki, która, przypomnijmy w roku 2009 zrealizowała inwestycje wielokrotnie przewyższające planowany budżet. Inwestycje konieczne i niezbędne dla zachowania standardów w obsłudze mieszkańców miasta i gminy Środa Wlkp.

Kanalizacja sanitarna10 listopada odbył się odbiór techniczny budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzeleckiej i Topolskiej w Środzie Wlkp. Wykonawcą prac była firma Bolesław Spochacz z Ruszkowa.
W odbiorze wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Nadzoru Budowlanego, Zarządu Dróg Powiatowych, Wykonawcy oraz Inwestora - MPECWiK Sp. z o.o.
Roboty ziemne obejmowały wybudowanie kolektora sanitarnego o długości ponad 500 mb w ulicy Strzeleckiej i kolektora o długości 450 mb w ul. Topolskiej.
Wraz z prowadzeniem kolektorów w ulicach wykonano odejścia do posesji. Ogółem to ponad 1,6 km kanalizacji sanitarnej.
Kanalizacja sanitarna Na narożniku ulic Strzelecka / Topolska zbudowano przepompownię ścieków, która będzie zbierać ścieki sanitarne z budynków znajdujących się w obrębie przedmiotowych ulic jak również w przyszłości umożliwi odbiór nieczystości z nowopowstających osiedli mieszkaniowych.
Obecnie wybudowane kolektory pozwolą na odprowadzanie ścieków sanitarnych od prawie 700 osób. Ścieki z przepompowni kierowane będą do studzienki rozprężnej przy skrzyżowaniu ul. Topolskiej z ul. Weychana, skąd grawitacyjnie odpływać będą do sieci kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja sanitarna
  Po zakończeniu budowy kolektorów sanitarnych mieszkańcy zostaną powiadomieni o możliwości likwidacji istniejących osadników (szamb) i podłączenia się bezpośrednio z odpływem ścieków z budynków, poprzez zamontowane na terenie nieruchomości studzienki do systemu sanitarnego miasta.
Ogółem koszt inwestycji wyniósł ponad 1,4 mln złotych. Inwestycja była zrealizowana dzięki umorzeniu części spłacanej pożyczki zaciągniętej na modernizacje Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz dzięki zaciągnięciu przez MPECWiK pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w wysokości 400 tys. zł.
  Umorzenie w wysokości 1 miliona złotych mogło być przyznane przez NFOŚiGW jedynie w przypadku skierowania pieniędzy na rzecz ochrony środowiska a do takich niewątpliwie należy kanalizacja sanitarna w obrębie miasta. Spełnione zostały też warunki umorzenia: terminowa spłata pożyczki i osiągnięcie efektu ekologicznego modernizowanej oczyszczalni.
Dzięki inwestycji naszej Spółki wzrośnie stopień skanalizowania miasta i wykorzystania przepustowości Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie. Kanalizacja sanitarna

Równolegle MPECWiK zajęła się wymianą sieci wodociągowej, montażem hydrantów oraz wymianą przyłączy wody do posesji. Wymiana sieci wodociągowej podyktowana była zarówno względami eksploatacyjnymi jak również dostosowaniem systemu wodociągowego do przyszłego zasilania z niej nowych odbiorców z terenów obecnie wydzielanych pod budownictwo mieszkaniowe.
Koszt wymiany sieci wraz z przyłączami wyniósł około 400 tys. złotych.

Wieża ciśnień Grupa uczniów z belgijskiego Beveren razem z polskimi kolegami z Zespołu Szkół Rolniczych ze Środy Wlkp. zwiedzili wieżę ciśnień.
Zaskoczeniem była wysokość wieży oraz potężny zbiornik mieszczący się na samej górze. Uczniowie usłyszeli historię powstania wieży wraz z ówczesnym wykorzystaniem naszego zabytku.

 

 

 

 

Potężna inwestycja własna Spółki, rozpoczęta na początku roku 2009 została ukończona. Rurociągi tłoczące surowe ścieki z Głównej Przepompowni na Gminną Oczyszczalnie w Chwałkowie pracują prawidłowo. Wieża ciśnień Nowe rurociągi są szczelne i w pełni zabezpieczają środowisko naturalne przed skażeniem. Wszystkie ekspertyzy, po powzięciu informacji o kilkunastu wyciekach wiosną 2008 roku, wskazywały na realne zagrożenie poważną awarią.
Stary rurociąg stał się niepewny, a ilość awarii wskazywała na jego nadmierne zużycie. Kilkudziesięcioletni kolektor należało zmodernizować lub wyłączyć z eksploatacji. Po wielu analizach zapadła decyzja - budujemy rurociąg po nowej trasie. Od projektu do wykonawstwa długa droga. Najpierw koncepcja, później opracowanie projektu - uzgodnienie trasy, własności gruntu, zamawianie map, badań hydrogeologicznych, uzgodnień w Starostwie i Gminie. Ogłoszono przetarg, w którym wzięło udział kilku wykonawców. Po rozpatrzeniu ofert wyłoniono wykonawcę – doświadczoną firmę WUPRINŻ S.A. z Poznania. Należało też zapewnić finansowanie inwestycji, gdyż własne środki były skromne a właściciel MPECWiK – Gmina Środa również nie mogła dofinansować inwestycji z powodu braku środków w budżecie. Średzkie wodociągi uzyskały kredyt w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznań oraz w Banku Ochrony Środowiska.
Wieża ciśnień Pod koniec stycznia ruszyła budowa. W całym okresie prac zdarzyło się kilkanaście przerw ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Odbywające się cotygodniowe rady budowy pozwoliły uściślić zakres i harmonogram prac przewidzianych do wykonania na istniejącym i budowanym rurociągu oraz rozwiązywać niespodziane problemy. Układanie w ziemi dwóch nitek rur wymagało dokładności i fachowości.
Szczególnie precyzyjnie musiały być wykonane przewierty pod drogą krajową i powiatową. W sumie wykonano prawie 4 km rurociągu tłocznego o średnicy 400 mm. Kolejnym etapem budowy był montaż 9 zasuw , montaż zaworów odpowietrzających na rurociągach oraz wykonanie szczelnych przejść przez ściany w komorach.
Wieża ciśnieńPonad cztery miesiące prac dało efekty. 17 lipca br. o godz. 12.00 Burmistrz Wojciech Ziętkowski dokonał symbolicznego otwarcia zasuwy no nowym kolektorze tłocznym. Wcześniej zaproszonych gości – władze samorządowe, radę nadzorczą, wykonawców i pracowników MPECWiK powitał prezes spółki Jan Buczkowski. Następnie nowe urządzenia poświęcił ksiądz proboszcz Janusz Małuszek.
W swoich wystąpieniach zarówno Burmistrz W. Ziętkowski i prezes J. Buczkowski podkreślali rzeczywiste zagrożenie dla środowiska, jakim były awarie starego rurociągu. Podziękowano wszystkim osobom zaangażowanym w tę inwestycję. Wyrażono nadzieję, że nowe kolektory spełnią swoje zadanie przez długie lata. Tym bardziej, że wykonano je z najwyższej jakości rur PEHD oraz zastosowano stal nierdzewną i armaturę firmy HAWLE.
Pozostaje nam eksploatacja i kredyty do spłacenia, ale i zadowolenie, że unikniemy skażenia środowiska przyrodniczego. Wszakże dewizą wodociągów średzkich jest: "Naszą pracą chronimy środowisko naturalne".

Więcej zdjęć z odbioru i budowy: BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO

17 kwietnia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wlkp.
Zgromadzenie otworzył, witając zebranych, prezes zarządu Jan Buczkowski. Następnie Burmistrz Wojciech Ziętkowski poprosił o złożenie sprawozdań z działania zarządu Spółki i jej Rady Nadzorczej. Głos zabierali prezes zarządu Jan Buczkowski, główna księgowa Spółki Maria Kotarska-Lisiecka oraz przewodniczący Rady Nadzorczej dr Piotr Nowak.
Po przyjęciu sprawozdań Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium statutowym organom Spółki wysoko oceniając ich zaangażowanie w nadzór i zarządzanie Przedsiębiorstwem.
Burmistrz W. Ziętkowski dokonał podziału 25 tys. zł zysku MPECWiK. Wsparto działalność Polonii Środa, klubu Iuventa, Caritasu, parafii kolegiackiej i w Mącznikach oraz Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego. Na zakończenie zatwierdzono plan zamierzeń gospodarczo-finansowych Spółki na rok 2009. MPECWiK w bieżącym roku wykona inwestycji na 6,5 mln zł bez dotacji z budżetu Gminy.
Podczas dyskusji końcowej podkreślano właściwą pracę zarządu Spółki w zakresie zaopatrzenia miasta w wodę i ciepło oraz w dziedzinie odbioru i oczyszczania ścieków.
Chwalono dobrą jakość średzkiej wody oraz wysoki stopień oczyszczenia ścieków oraz ambitny plan inwestycyjny na rok 2009. Dobrze oceniono pracę brygady wod-kan, laboratorium i ekipy serwisującej wiejskie oczyszczalnie ścieków.