We wrześniu 2008r. zakończył się dwuletni okres obowiązywania dotychczasowej taryfy na ciepło zatwierdzanej przez Urząd Regulacji Energetyki.
Opłata za ciepło sieciowe składa się z opłaty pobieranej przez wytwórcę ciepła - średzką Cukrownię i opłaty pobieranej przez dystrybutora tego ciepła, czyli MPECWiK. Przez ostatnie lata zmiany cenowe były bardzo niewielkie.Taryfa Cukrowni się nie zmieniała, a opłaty stosowane przez MPECWiK w porównaniu do lat ubiegłych nawet się zmniejszały. Obecnie została zatwierdzona przez prezesa Urzędu Regulacji nowa taryfa dla ciepła zarówno dla „Cukrowni” jak i dla MPECWiK.
Niektóre człony opłat zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie inne w zależności od grup odbiorców zostały obniżone lub podwyższone w zależności od kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo dla danej grupy odbiorców. Nastąpiło obniżenie opłaty stałej, a podwyższenie opłaty zmiennej za zużyte ciepło mierzone przez układy pomiarowe. Trzeba zaznaczyć, że podwyżka opłaty zmiennej została w znacznym stopniu wymuszona podwyżkami cen energii elektrycznej, węgla oraz materiałów remontowych.
Obniżenie opłaty stałej jest korzystne dla odbiorców, gdyż pozwala na utrzymanie kosztów ogrzewania na dotychczasowym poziomie, przy bardziej racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniu ciepłem.
                                                                                       Prezes Zarządu mgr Jan Buczkowski