2 września br. odbył się w Warszawie IV Kongres Wodociągów Polskich. Wodociągowcy zadali pytanie: Czy Polaków stać będzie na drogą wodę? Coraz głośniej mówi się, że w ramach planowanych środków unijnych nie zrealizujemy założonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych celów wynikających z traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej.
W umowie akcesyjnej założono, że do 2015 r. aglomeracje będą miały rozwiązane problemy z gospodarką ściekową. Zadania z tym związane miały być sfinansowane w ramach środków pomocowych na infrastrukturę i środowisko. Wzrost cen usług, jaki nastąpił w latach 2003 -2008, powoduje, że zaplanowane środki nie wystarczą na realizację zadań. Ponadto pierwotnie planowano przeznaczyć 50% środków na ochronę środowiska i 50% na drogi. W związku z mistrzostwami EURO 2012 dokonano zmiany i na środowisko przeznaczono 30%, a na drogi 70%.
Gminy, a wraz z nimi gminne przedsiębiorstwa wodociągowe, będą musiały sfinansować zadania wod-kan z własnych środków, co przełoży się na cenę za wodę i ścieki. Jeżeli tego nie zrobią do roku 2015, to grozi im płacenie bardzo wysokich kar, (np. opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska bez wymaganych pozwoleń wyniesie 500% opłaty podstawowej ).
Wyraźny wzrost kosztów pozyskiwania wody i oczyszczania ścieków może doprowadzić poziom ceny łącznej z obecnych 5-10 zł za m3 do 20-50 zł za m3.

Czy mieszkańcom Środy grożą tak wysokie podwyżki ceny wody i ścieków?
Odpowiedź brzmi: W zasadzie nie, ale… W Środzie trzymamy w ryzach cenę wody i ścieków od szeregu lat. W latach 2001-2007 cena wody była niezmienna, czyli faktycznie malała o stopień inflacji. Było to możliwe dzięki konsekwentnej polityce obniżania kosztów i dobrej współpracy zarządu spółki z Burmistrzem W. Ziętkowskim i Radą Miasta.
W naszej gminie gospodarka wodno-ściekowa jest w dużym stopniu uporządkowana. Brak jedynie kilkunastu kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej w samym mieście.
Osobnym problemem jest stan kanalizacji deszczowej, która wymaga gruntownej modernizacji. Została ona zniszczona przez ścieki komunalne powodujące tzw. korozję biologiczną betonowych rur.
W najbliższych latach niezbędna jest budowa kolektorów sanitarnych i deszczowych w mieście, uzbrajanie nowych szybko rozwijających się terenów budowlanych oraz uporządkowanie zaopatrzenia w wodę w niektórych wsiach gminy.
Dzięki racjonalnej polityce władz miasta, które dostrzegają ten problem i współdziałają z przedsiębiorstwem, ceny za wodę i ścieki wzrastają umiarkowanie.
Nie wszystko jednak zależy od dobrej współpracy pomiędzy gminą a przedsiębiorstwem.
Na szczeblu centralnym winny być podjęte decyzje dotyczące m.in.
1.Rozwiązania problemu z osadami, a raczej z zagospodarowaniem odpadów organicznych,
2.Zwiększenia środków na ochronę środowiska w ramach programów unijnych, z których zamierzamy rozbudować kolektory sanitarne i deszczowe w mieście,
3.Obniżenia opłat za korzystanie ze środowiska.
Dzisiaj nie wiemy jak będą się kształtowały koszty niezależne od firm wodociągowych. Wodociągowcy obawiają się sytuacji podobnej do drastycznych podwyżek opłat za śmieci spowodowanych wzrostem opłaty „marszałkowskiej”.
Podsumowując należy stwierdzić, że zarówno oczyszczalnia ścieków jak i stacja uzdatniania wody dla miasta Środy spełniają wymagania unijne. Wymagania te spełniają również zbiorcze przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich.
Jak widać w załączonej tabeli, ceny wody i ścieków w Środzie są niższe niż w porównywalnych gminach.

Tabela: Ceny wody i ścieków [pdf].
                                                                                       Prezes Zarządu mgr Jan Buczkowski