Ze względu na możliwość wystąpienia niskich temperatur Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie prosi swoich Klientów o zabezpieczenie wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wodomierze umieszczone w płytkich studniach, piwnicach, przy cienkich ścianach zewnętrznych a także na punkty czerpalne zlokalizowane na zewnątrz posesji. Miejsca te łatwo przemarzają.
Zamarznięcie instalacji może w konsekwencji doprowadzić do powstania wycieku oraz przerwy w dostawie wody, co przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, jest utrudnieniem zarówno dla Klientów jak i Przedsiębiorstwa.

We wrześniu 2008r. zakończył się dwuletni okres obowiązywania dotychczasowej taryfy na ciepło zatwierdzanej przez Urząd Regulacji Energetyki.
Opłata za ciepło sieciowe składa się z opłaty pobieranej przez wytwórcę ciepła - średzką Cukrownię i opłaty pobieranej przez dystrybutora tego ciepła, czyli MPECWiK. Przez ostatnie lata zmiany cenowe były bardzo niewielkie.Taryfa Cukrowni się nie zmieniała, a opłaty stosowane przez MPECWiK w porównaniu do lat ubiegłych nawet się zmniejszały. Obecnie została zatwierdzona przez prezesa Urzędu Regulacji nowa taryfa dla ciepła zarówno dla „Cukrowni” jak i dla MPECWiK.
Niektóre człony opłat zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie inne w zależności od grup odbiorców zostały obniżone lub podwyższone w zależności od kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo dla danej grupy odbiorców. Nastąpiło obniżenie opłaty stałej, a podwyższenie opłaty zmiennej za zużyte ciepło mierzone przez układy pomiarowe. Trzeba zaznaczyć, że podwyżka opłaty zmiennej została w znacznym stopniu wymuszona podwyżkami cen energii elektrycznej, węgla oraz materiałów remontowych.
Obniżenie opłaty stałej jest korzystne dla odbiorców, gdyż pozwala na utrzymanie kosztów ogrzewania na dotychczasowym poziomie, przy bardziej racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniu ciepłem.
                                                                                       Prezes Zarządu mgr Jan Buczkowski

2 września br. odbył się w Warszawie IV Kongres Wodociągów Polskich. Wodociągowcy zadali pytanie: Czy Polaków stać będzie na drogą wodę? Coraz głośniej mówi się, że w ramach planowanych środków unijnych nie zrealizujemy założonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych celów wynikających z traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej.
W umowie akcesyjnej założono, że do 2015 r. aglomeracje będą miały rozwiązane problemy z gospodarką ściekową. Zadania z tym związane miały być sfinansowane w ramach środków pomocowych na infrastrukturę i środowisko. Wzrost cen usług, jaki nastąpił w latach 2003 -2008, powoduje, że zaplanowane środki nie wystarczą na realizację zadań. Ponadto pierwotnie planowano przeznaczyć 50% środków na ochronę środowiska i 50% na drogi. W związku z mistrzostwami EURO 2012 dokonano zmiany i na środowisko przeznaczono 30%, a na drogi 70%.
Gminy, a wraz z nimi gminne przedsiębiorstwa wodociągowe, będą musiały sfinansować zadania wod-kan z własnych środków, co przełoży się na cenę za wodę i ścieki. Jeżeli tego nie zrobią do roku 2015, to grozi im płacenie bardzo wysokich kar, (np. opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska bez wymaganych pozwoleń wyniesie 500% opłaty podstawowej ).
Wyraźny wzrost kosztów pozyskiwania wody i oczyszczania ścieków może doprowadzić poziom ceny łącznej z obecnych 5-10 zł za m3 do 20-50 zł za m3.

Czy mieszkańcom Środy grożą tak wysokie podwyżki ceny wody i ścieków?
Odpowiedź brzmi: W zasadzie nie, ale… W Środzie trzymamy w ryzach cenę wody i ścieków od szeregu lat. W latach 2001-2007 cena wody była niezmienna, czyli faktycznie malała o stopień inflacji. Było to możliwe dzięki konsekwentnej polityce obniżania kosztów i dobrej współpracy zarządu spółki z Burmistrzem W. Ziętkowskim i Radą Miasta.
W naszej gminie gospodarka wodno-ściekowa jest w dużym stopniu uporządkowana. Brak jedynie kilkunastu kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej w samym mieście.
Osobnym problemem jest stan kanalizacji deszczowej, która wymaga gruntownej modernizacji. Została ona zniszczona przez ścieki komunalne powodujące tzw. korozję biologiczną betonowych rur.
W najbliższych latach niezbędna jest budowa kolektorów sanitarnych i deszczowych w mieście, uzbrajanie nowych szybko rozwijających się terenów budowlanych oraz uporządkowanie zaopatrzenia w wodę w niektórych wsiach gminy.
Dzięki racjonalnej polityce władz miasta, które dostrzegają ten problem i współdziałają z przedsiębiorstwem, ceny za wodę i ścieki wzrastają umiarkowanie.
Nie wszystko jednak zależy od dobrej współpracy pomiędzy gminą a przedsiębiorstwem.
Na szczeblu centralnym winny być podjęte decyzje dotyczące m.in.
1.Rozwiązania problemu z osadami, a raczej z zagospodarowaniem odpadów organicznych,
2.Zwiększenia środków na ochronę środowiska w ramach programów unijnych, z których zamierzamy rozbudować kolektory sanitarne i deszczowe w mieście,
3.Obniżenia opłat za korzystanie ze środowiska.
Dzisiaj nie wiemy jak będą się kształtowały koszty niezależne od firm wodociągowych. Wodociągowcy obawiają się sytuacji podobnej do drastycznych podwyżek opłat za śmieci spowodowanych wzrostem opłaty „marszałkowskiej”.
Podsumowując należy stwierdzić, że zarówno oczyszczalnia ścieków jak i stacja uzdatniania wody dla miasta Środy spełniają wymagania unijne. Wymagania te spełniają również zbiorcze przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich.
Jak widać w załączonej tabeli, ceny wody i ścieków w Środzie są niższe niż w porównywalnych gminach.

Tabela: Ceny wody i ścieków [pdf].
                                                                                       Prezes Zarządu mgr Jan Buczkowski

Dzień Wodociągowca 2008 r. 03 października br. odbyło się spotkanie pracowników MPECWiK z okazji Dnia Wodociągowca. Wśród zaproszonych gości byli Burmistrz Środy Wojciech Ziętkowski, Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Pawlicki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Nowak oraz jego zastępca Mieczysław Szymański. Powitał gości Prezes Spółki Jan Buczkowski. Następnie głos zabrał Burmistrz W. Ziętkowski, który podziękował pracownikom MPECWiK za ich trudną i ciężką pracę. Podkreślił, że bez właściwej pracy wodociągów mieszkańcy miasta i gminy nie mieliby dobrej, zdrowej wody, a ścieki nie byłyby właściwie oczyszczone. Dzień Wodociągowca 2008 r. Pogratulował firmie stosunkowo niewielu awarii i właściwego dbania o koszty.
Prezes J. Buczkowski w swoim wystąpieniu również podziękował załodze za rok wytężonej pracy. Podkreślił, że mimo różnych rodzajów działalności Spółki pracownicy stanowią zgrany zespół. Powitał ośmioro nowych ludzi w gronie pracowników. Przypomniał, iż misją MPECWiK jest służba średzkiemu społeczeństwu. Na zakończenie podziękował p. Burmistrzowi, Radzie Miejskiej i Nadzorczej za dobrą współpracę. Podczas części oficjalnej odczytany został okolicznościowy adres skierowany do pracowników firmy przez Posła Pawła Arndta. Impreza zakończyła się wspólną zabawą.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodowie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło budowę sieci kanalizacji sanitarnej na nowym osiedlu domków jednorodzinnych w Brodowie. Kolektor o długości ponad 300 metrów zostanie wykonany z rur PVC o średnicy 200 mm. Wykonanie kolektora sanitarnego w nowych ulicach - Wiosennej i Jesiennej pozwoli na odprowadzenie ścieków z ponad 20 posesji. Inwestycja jest finansowana ze środków spółki.