MPECWiK informuje, że z początkiem czerwca przystąpiło do wymiany umów na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Nowe zapisy w dotychczasowych umowach wynikają z nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz decyzji pokontrolnej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Jednocześnie informujemy, że nowe zapisy są korzystniejsze dla Naszych klientów, a wymiana umów ma charakter ogólnopolski.
Licząc na zrozumienie z Państwa strony, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podpisanie wyżej wymienionej umowy i jej niezwłoczny zwrot do siedziby MPECWiK.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy