Wzrastająca ilość ścieków o podwyższonej wartości substancji biogennych stała się powodem, dla którego MPECWiK zdecydowało się na rozbudowę istniejącej komory napowietrzania na oczyszczalni w Chwałkowie. Mamutorotor
Od chwili zakończenia modernizacji oczyszczalni w 2003 roku w komorze napowietrzania działały 3 rotory mamutowe - odpowiedzialne za napowietrzenie mieszaniny ścieków i osadu czynnego.
Niestety, okazało się, że w niektórych okresach (zwłaszcza latem) urządzenia te nie są w stanie napowietrzyć nieczystości w wyniku czego proces oczyszczania przebiega nieprawidłowo.
W projekcie technologicznym przewidziano możliwość zamontowania 4 rotorów mamutowych i dlatego zdecydowano o montażu tego urządzenia, zakładając, że inwestycja ta pozwoli na podwyższenie efektywności oczyszczania ścieków i odłoży w czasie myśl o budowie (wg projektu) drugiej komory napowietrzania.
Dostawą i montażem mamutorotora zajęła się firma EUROTRAN Sp. z o.o. z Poznania. Inwestycja mogła zostać przeprowadzona dzięki pozyskaniu przez spółkę środków finansowych (podwyższenie kapitału MPECWiK) z Gminy Sroda Wlkp. - właściciela średzkich wodociągów.

Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie - piaskownik W dniach 24-28 września br. Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Chwałkowie i Stacja Uzdatniania Wody w Środzie gościły uczniów szkół średnich powiatu średzkiego. Prawie 200 osób z Liceum Ogólnokształcącego w Środzie, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie,  Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie i Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie zapoznało się z technologią oczyszczania ścieków za pośrednictwem naturalnej metody osadu biologicznego czynnego.
Uczniowie z zainteresowaniem oglądali poszczególne obiekty oczyszczalni rozlokowane na terenie 8 hektarów. Przeszli cały ciąg technologiczny, począwszy od budynku krat mechanicznych i piaskownika aż po komorę napowietrzania i osadnik końcowy. Podziwiano pięknie rozwijającą się plantację wierzby energetycznej — źródło taniego paliwa dla oczyszczalni. Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie - zagęszczacze
Na koniec pokazano uczniom pracę laboratorium. Wycieczki oprowadzał kierownik mgr inż. Janusz Joachimiak. Stacja Uzdatniania Wody przy ul.Kórnickiej cieszyła się nie mniejszym zainteresowaniem. Informacji udzielała uczniom mgr inż. Marta Pukacka — pracownica Stacji. Technologia uzdatniania wody dla gminy Środa oparta jest na pracy 32 studni głębinowych.
Woda ta jest poddawana procesom napowietrzania, filtracji i dezynfekcji.
Po uzyskaniu parametrów wody pitnej jest pompowana do sieci wodociągowych miasta i wsi. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyło się stanowisko ”strażników jakości wody”, czyli małży słodkowodnych. Dzięki ich obserwacji można wykryć zanieczyszczenia wody surowej i uniknąć skażenia wody uzdatnionej.
Podczas zwiedzania obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji uczniowie dowiedzieli się, co gmina Środa robi dla szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego. Zapoznali się z pracą obiektów ważnych dla ekologii i higieny życia ludzi.

MPECWiK informuje, że z początkiem czerwca przystąpiło do wymiany umów na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Nowe zapisy w dotychczasowych umowach wynikają z nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz decyzji pokontrolnej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Jednocześnie informujemy, że nowe zapisy są korzystniejsze dla Naszych klientów, a wymiana umów ma charakter ogólnopolski.
Licząc na zrozumienie z Państwa strony, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podpisanie wyżej wymienionej umowy i jej niezwłoczny zwrot do siedziby MPECWiK.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Budowa kolektora sanitarnego w m. Kijewo Pracownicy MPECWiK zakończyli budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie miejscowości Kijewo. I etap inwestycji pozwolił na skanalizaowanie terenu, na którym zlokalizowano dwa nowe zakłady : APC i JORDAN MATCON INVESTMENT. W przyszłości, w wyniku realizacji II etapu do wykonanego kolektora będą odprowadzane ścieki socjalno-bytowe z obecnych i przyszłych budynków mieszkalnych z m. Kijewo. Inwestycja obejmowała ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 250 mm na odcinku ponad 500 metrów. Pomimo trudności na trasie projektowanego kolektora : pokonanie płyty betonowej o grubości ponad 0,5 metra i sporego zagłębienia rurociągu dla osiągnięcia odpowiedniego spadku - prace przebiegały sprawnie i fachowo.

W połowie miesiąca maja średzkie wodociągi wybudowały ponad 200 metrowy odcinek sieci wodociągowej przy ulicy Słonecznej, w miejscowości Brodowo. Sieć wykonano z rur PE o średnicy 100 mm.
Inwestycja pozwoli na zaopatrzenie w wodę kilkudziesięciu działek budowlanych, w tym już istniejących budynków mieszkalnych. Docelowo projekt zakłada wykonanie wodociągu także w drugiej z osiedlowych ulic. Całkowita długość sieci wyniesie wtedy ponad 640 metrów.
Na opisywanym terenie przewidziana jest również budowa kanalizacji sanitarnej. Inwestycja ta prowadzona jest przez Urząd Gminy w Środzie Wlkp.