Awaria pompowni w Koszutach Na terenie gminy Środa Wlkp. istnieje ponad 180 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, których kontrolą i bieżącą obsługą eksploatacyjną z ramienia Urzędu Miejskiego sprawuje MPECWiK. Istotnym problemem, z jakim najczęściej borykają się pracownicy przedsiębiorstwa są awarie pompowni ścieków. Wynikają one w większości z nieprawidłowej eksploatacji kanalizacji sanitarnej przez jej użytkowników. Powstałe awarie dotyczą najczęściej wprowadzania do kanalizacji odpadów stałych (szmaty, torby foliowe, podpaski, resztki poubojowe itd.), które powodują zatykanie pomp, co w rezultacie prowadzi do ich przepalenia.
Awarie mają duże znaczenie w kształtowaniu stawek za odbiór ścieków !.
W przypadku stwierdzenia iż przyczyną zatkania kanalizacji oraz jej złego funkcjonowania jest niewłaściwa eksploatacja, bądź nastąpi odprowadzenie ścieków niedozwolonych (w tym wód deszczowych) Spółka zmuszona będzie dochodzić swoich roszczeń z tytułu poniesionych kosztów . Kosztami tymi zostaną obciążeni użytkownicy kanalizacji lub przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.