W piątek 19 kwietnia podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Burmistrz Wojciech Ziętkowski i Zastępca Burmistrza Ernest Iwańczuk zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem zarządu z działalności spółki w r. 2012.

 

W czasie Zgromadzenia przedstawiono informacje z wykonania planu finansowego, dokumenty z badania sprawozdania finansowego przez Kancelarię Biegłych Rewidentów, ocenę Rady Nadzorczej i projekty uchwał. MPECWiK w roku ubiegłym zajmowało się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, dostarczaniem ciepła, obsługą oczyszczalni wiejskich, budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych, usuwaniem awarii oraz usługami laboratorium. Tak szeroki zakres działalności gospodarczej został wykonany przy zatrudnieniu 80 pracowników.

 

Przedsiębiorstwo zamknęło rok 2012 stratą netto 9 769 zł (w r. 2011 -326 982 zł) przy wykonaniu planu przychodów 17,7 mln zł (w r. 2011 15,8 mln zł).

Do niewątpliwych osiągnięć Spółki w r. 2012 należą: zmniejszenie wskaźnika strat wody z 20% do 11% na terenach wiejskich; podniesienie wskaźnika windykacji należności do 96,10% (rok 2002 91,1%); zmniejszenie kosztów energii elektrycznej; systematyczna wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ulicach gdzie buduje się kanalizacje; modernizacja SUW Koszuty; terminowa spłata zaciągniętych pożyczek; utrzymanie ceny wody i ścieków na średnim poziomie cen obowiązujących w Polsce; utrzymanie i poszerzenie certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji dla laboratorium; uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków oraz realizacja inwestycji za 4,6 mln zł.  Plany inwestycyjne Spółki na rok 2013 to przede wszystkim wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w tych ulicach, w których Gmina buduje kanalizację sanitarną. Z kwoty 4,2 mln zł planowanych inwestycji – 2 mln zł pójdzie na to zadanie.


Podsumowując Walne Zgromadzenie Burmistrz Wojciech Ziętkowski podziękował kierownictwu i pracownikom Spółki za rezultaty roku 2012. Omówił zamierzenia gminne w roku 2013, prosząc o ścisłą współpracę w tym zakresie z Urzędem Miejskim i innymi jednostkami Gminy. Wyraził nadzieję, że MPECWiK wykona zamierzone na rok 2013 inwestycje i osiągnie korzystne wyniki finansowe – służąc średzkiemu społeczeństwu.
Rada Nadzorcza i Zarząd MPECWiK uzyskali absolutorium za swoją pracę w roku 2012.