19 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie MPECWiK rozliczające władze Spółki z działalności w roku 2011r.
Burmistrz Wojciech Ziętkowski, pełniąc funkcję właścicielską wobec Spółki w imieniu Gminy Środa Wielkopolska, stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i ma zdolność do podejmowania uchwał.Następnie przedstawiono sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. Spółka MPECWiK, prowadząc 6 rodzajów działalności, osiągnęła w roku 2011 16,2 mln zł przychodów ponosząc stratę ok. 327 tys. zł.

 

 

Spółka wykonała plan w zakresie sprzedaży wody w 102,6%, w zakresie odbioru ścieków w 98% oraz w zakresie dostawy ciepła w 94%.
W roku 2011 Spółka zainwestowała prawie 3,4 mln zł, z czego 1,2 mln zł to spłata zobowiązań.Zrealizowano m.in. sieć wodociągową od ul. Weychana do ul. Nekielskiej, wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na Starym Rynku, wymianę 10 sztuk przyłączy kanalizacyjnych w ul. Prądzyńskiego, wymianę sieci cieplnej na Os. Jagiellońskim i ul. 20 Października, pobudowanie rurociągu odprowadzającego wody popłuczne z SUW w ulicy Kórnickiej, przystąpienie do wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Mickiewicza i Kórnickiej oraz rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Brodowskiej wraz z wymianą sieci wodociągowej w tej ulicy.


Do niewątpliwych osiągnięć w roku sprawozdawczym należy zaliczyć:
– terminową spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i BOŚ,
– wykonanie planu inwestycyjnego,
– zatwierdzenie przez Urząd Regulacji Energetyki nowych taryf na ciepło,
– rozpoczęcie wprowadzania nowoczesnego zdalnego systemu odczytów wodomierzy,
– zorganizowanie konferencji naukowo–technicznej dotyczącej gospodarki osadami oraz wydanie książki o 100–letniej historii średzkich wodociągów,
– utrzymanie kosztów energii elektrycznej na poziomie roku 2010.
W dalszej kolejności rozpatrywano projekty planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2012. Spółka planuje inwestycje na poziomie 4,6 mln zł.

Główne zadania na najbliższe lata to:

a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
– zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody na potrzeby mieszkańców Gminy między innymi poprzez systematyczne prowadzenie rekonstrukcji studni oraz odwiert nowych studni,
– budowę nowych odcinków sieci wodociągowych, w szczególności na nowo powstających osiedlach mieszkaniowych,
– wymiana sieci wodociągowej i przyłączy w trakcie budowy nowych odcinków kolektorów sanitarnych,
– kontynuacja budowy magistrali wodnej od SUW ul. Kórnickiej do ulicy Gnieźnieńskiej,
– systematyczne czyszczenie sieci wodociągowej,
– planowa wymiana wodomierzy,
– wymiana sieci wodociągowej Ø 300 ul. Poselska,
– zmodernizowanie SUW w Koszutach oraz przepompowni na SUW-ie przy ul. Kórnickiej,

b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
– rozbudowa sieci kanalizacyjnej w mieście,
– podejmowanie działań popularyzujących wśród użytkowników przyzagrodowych oczyszczalni ścieków prawidłowy sposób użytkowania tych urządzeń,
– monitoring pompowni lokalnych, celem sprawniejszego usuwania ewentualnych awarii i bieżącej kontroli ich pracy,
– rozszerzenie zakresu badań przez Laboratorium,
– rozpoczęcie modernizacji przepompowni głównej w Kijewie,

c) w zakresie dostarczania ciepła:
– likwidacja ciepłociągów ułożonych w kanałach na sieci preizolowane,

d) w pozostałym zakresie:
– uregulowanie tytułów prawnych do gruntów, na których ułożone są urządzenia stanowiące własność Spółki,
– uregulowanie spraw własnościowych do urządzeń przesyłowych, będących w posiadaniu Spółki, bądź, z których Spółka korzysta,
– zmniejszenie kosztów jednostkowych, między innymi poprzez działania zmierzające do pozyskania nowych klientów,
– zapewnienie terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań wobec WFOŚiGW oraz BOŚ,
– zakładanie takiego poziomu zysku, aby zwiększyć środki na inwestycje,
– pozyskiwanie zleceń na wykonanie usług wod.-kan., WUKO i laboratorium,
– zwiększenie wskaźnika windykacji.

Aby zrealizować te ambitne plany Spółka planuje zaciągnąć pożyczki i kredyty w granicach 2-3 mln zł.
Podsumowując spotkanie Burmistrz Wojciech Ziętkowski udzielił skwitowania Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki, życząc kierownictwu i załodze MPECWiK pomyślności w realizacji tych ambitnych zadań.