15 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie MPECWiK rozliczające władze Spółki z działalności w roku 2010r.
Burmistrz Wojciech Ziętkowski, pełniąc funkcję właścicielską wobec Spółki w imieniu Gminy Środa Wielkopolska, stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i ma zdolność do podejmowania uchwał.

 

Następnie przedstawiono sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
Spółka MPECWiK, prowadząc 6 działalności, osiągnęła w roku 2010 16 mln zł przychodów ponosząc stratę ok. 80 tys. zł. Spółka wykonała plan w zakresie sprzedaży wody w prawie 99%, w zakresie odbioru ścieków w 96,5% oraz w zakresie dostawy ciepła w 122%.
W roku 2010 Spółka zainwestowała ponad 2,3 mln zł. Zrealizowano m.in. renowację 2 studni głębinowych, przebudowano odcinek ciepłociągu tzw. estakadę, wymieniono przyłącze cieplne do Przedszkola przy ul. Kościuszki, zakupiono samochód dostawczy dla Działu Energetyki Cieplnej oraz zmodernizowano budynek Przepompowni Głównej.
Do osiągnięć Spółki w roku 2010 zaliczyć należy uzyskanie przez Laboratorium certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji oraz terminową spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz Banku Ochrony Środowiska.
Wysoko zostały ocenione projekt i realizacja obchodów 100-lecia Średzkich Wodociągów nakierowane na zapoznanie jak największej liczby mieszkańców ze specyfiką działania MPECWiK. W głównej imprezie jubileuszu brało udział ok. 7 tys. ludzi.
Rozpatrywano projekty planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2011. Spółka planuje inwestycje na poziomie 4,3 mln zł. Główne zadania to budowa sieci wodociągowej magistralnej wzdłuż nowej obwodnicy od ul. Weychana do ul. Gnieźnieńskiej, sieć wodociągowa w ul. Brodowskiej, Żwirki i Wigury, Mickiewicza, Kórnicka oraz Stary Rynek a także sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Brodowskiej.

 


Aby zrealizować te ambitne zadania Spółka będzie musiała zaciągnąć kolejne kredyty inwestycyjne.
Podsumowując spotkanie Burmistrz Wojciech Ziętkowski udzielił skwitowania Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki.