Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.,

informuje, że ogłasza przetarg na

dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego  pojazdu specjalnego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji

Szczegółowe Warunki Zamówienia zostały opublikowane w dniu 10 stycznia 2022 roku na stronie internetowej Spółki www.wodociagi-sroda.pl zakładka przetargi.

Podmioty spełniające warunki przetargowe mogą składać pisemne oferty w sekretariacie Spółki ( pokój nr 7) do dnia 4 lutego 2022 roku  do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 lutego 2022 roku o godz. 11:15.

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie otwarcia ofert on-line. W takiej sytuacji Zamawiający nie później niż na dwa dni przed planowanym otwarciem ofert udostępni na swojej stronie internetowej informację o planowanym otwarciu ofert on-line.

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Zarząd  MPECWiK