Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., informuje, że ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego na lata 2022-2023

Szczegółowe Warunki Zamówienia zostały opublikowane w dniu 9 listopada 2021 roku na stronie internetowej Spółki www.wodociagi-sroda.pl zakładka przetargi.  [link poniżej]

Zakup energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego na lata 2022-2023

Podmioty spełniające warunki przetargowe mogą składać pisemne oferty w sekretariacie Spółki ( pokój nr 7) do dnia 19 listopada 2021 roku  do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2021 roku o godz. 11:15

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie otwarcia ofert on-line. W takiej sytuacji Zamawiający nie później niż na dwa dni przed planowanym otwarciem ofert udostępni na swojej stronie internetowej informację o planowanym otwarciu ofert on-line.

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Zarząd  MPECWiK