Plany inwestycyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej na rok 2021.

I. Na zbiorowe zaopatrzenie w wodę planujemy przeznaczyć kwotę 4.500.000,00 zł.

W roku 2021 zamierzamy zakończyć modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Brodowie, co zapewni zwiększenie produkcji wody dla odbiorców zaopatrywanych z tego ujęcia.
Przystąpimy również do realizacji projektu dodatkowego zbiornika wody czystej na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kórnickiej oraz projekt Stacji Uzdatniania Wody w Starkówcu Piątkowskim. W roku 2021 planujemy dokonać odwiertu studni  w m.  Trzebisławki oraz projektu odwiertu studni w Starkówcu Piątkowskim.
Wszystkie te prace mają na celu zabezpieczenie dostaw wody dla mieszkańców gminy.

W roku 2020 wykonaliśmy odcinek sieci wodociągowej magistralnej od ul. Kosynierów do ul. Topolskiej. W 2021 zamierzamy kontynuować tą budowę celem połączenia sieci wodociągowej w ul. Akacjowej od ul. Kórnickiej do ul. Kosynierów, co pozwoli  na poprawę zaopatrzenia w wodę dotychczasowych odbiorców z tamtego regionu miasta, jak również  mieszkańców wsi Zielniki, Janowo i Mączniki oraz umożliwi podłączenie nowych odbiorców do sieci wodociągowej.
Mając na uwadze bardzo szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego w planie na rok 2021 przewidzieliśmy budowę nowych odcinków sieci w Środzie w rejonie ulicy: Zielona – Lotnicza, Os. Europejskie, Zakładowa oraz na terenie gminy w miejscowościach: Mączniki, Zielniki, Czarne Piątkowo – Grójec, Brodowo ul. Dębowa.
W celu utrzymania wysokich standardów zaopatrzenia w wodę kontynuować będziemy wymianę sieci wodociągowych na terenie m. Chocicza. Planujemy również wymianę odcinka sieci wodociągowej ɸ 300 w ul. Poselskiej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Kościuszki. Jak wynika z naszych analiz, odcinek ten ulega częstej awarii i ma zasadniczy wpływ na ciągłość dostaw wody dla dużej części miasta.
W związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, która jest jednym z czynników mających wpływ na cenę wody i ścieków, postanowiliśmy wdrożyć na obiekcie SUW Trzebisławki montaż alternatywnych źródeł pozyskania energii (fotowoltaiki).
Dla poprawy estetyk i funkcjonalności obiektów w roku 2021 planujemy zakończyć modernizację i rozbudowę SUW przy ul. Kórnickiej o zaplecze magazynowo-garażowe, a w dalszej kolejności parking.
Dla bezpieczeństwa ujęć wody  planujemy wymienić 3 obudowy studni głębinowych oraz przeprowadzić renowację 2 studni głębinowych.
W roku 2021 zamierzamy również dokonać wykupów sieci wodociągowej, na podstawie art. 49 kc, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej Spółce.

II. Na zbiorowe odprowadzanie ścieków planujemy przeznaczyć kwotę 8.750.000,00 zł.

Podstawowym zadaniem w tym zakresie jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Chwałkowie wraz z budynkiem laboratorium, Zgodnie z opracowanym programem funkcjonalno – użytkowym. Na ten cel w roku 2021 planujemy przeznaczyć 8.000.000 zł.
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich planowany jest projekt kanalizacji sanitarnej na terenie m. Winna Góra. Planowane jest również wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na terenie Kijewa (teren inwestycyjny).

Dla utrzymania odpowiedniej jakości ścieków oczyszczonych  na odpływie  zmuszeni jesteśmy przeprowadzać sukcesywnie modernizację wiejskich oczyszczalni ścieków oraz lokalnych przepompowni. Zaplanowaliśmy środki na ten cel, zarówno w odniesieniu do oczyszczalni stanowiących naszą  własność, a także na modernizacje oczyszczalni ścieków, które stanowią własność Gminy, a eksploatowane są przez nas na podstawie umowy dzierżawy.
Planujemy wykupić sieci kanalizacji sanitarnej w Środzie Wlkp., zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej Spółce.
Zaplanowaliśmy również zakup środków trwałych dla poszczególnych działów.
W związku z rozbudową laboratorium dokonamy również zakupu wyposażenia dla tego działu.
 
III. W zakresie dostaw energii cieplnej przeznaczymy kwotę 147.000,00 zł.

W tym zakresie w 2021r wykonamy modernizację węzłów grupowych: węźle grupowym B7 Westerplatte; węźle grupowym B1 os. 20 Października; węźle grupowym B2 ul. Lipowa 28. Dokonamy również przebudowy podłączenia komory ciepłowniczej.
 
Zaplanowaliśmy również zakup i instalację rejestratora temperatur i ciśnienia sieci na węźle grupowym A3  os. Jagiellońskie oraz zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego.


MPECWiK Środa Wlkp.