Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. informuje, że zostało wszczęte postępowanie przetargowe zgodnie z regulaminem zamówień sektorowych o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującym w spółce dla inwestycji :

Budowa budynku garażowo – gospodarczego wraz z instalacjami

na terenie SUW ul. Kórnicka 80 w Środzie Wielkopolskiej

Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury poprzedzonej cenowym rozeznaniem rynku wraz z zaproszeniem ofertowym.

Środa Wlkp., dnia  27 października 2020 roku