Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. informuje,
że zostało wszczęte postępowanie przetargowe zgodnie z regulaminem zamówień sektorowych
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującym w spółce dla inwestycji :

„Odwiert studni głębinowej w miejscowości Trzebisławki gmina Środa Wielkopolska”

Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury poprzedzonej cenowym rozeznaniem rynku wraz z zaproszeniem ofertowym.

Środa Wlkp., dnia  28 września 2020 roku