Jakość i bezpieczeństwo zdrowotne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi         

 

W trosce o dobrą jakość życia i bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu średzkiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej (PPIS) sprawuje bieżący nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dbałość o bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę obejmuje przede wszystkim proces zarządzania ryzykiem, które koncentruje się na wszystkich elementach łańcucha dostaw wody do spożycia, począwszy od ochrony źródeł wody, jej pobór i transport, uzdatnianie, magazynowanie i dystrybucję, aż do pojedynczego odbiorcy – konsumenta.

PPIS prowadzi rejestr wszystkich wodociągów zaopatrujących w wodę mieszkańców powiatu średzkiego, w którym zawarte są aktualne informacje na temat sieci wodociągowych i produkowanej wody, w tym awarii oraz podjętych działań naprawczych.

W ramach ciągłego monitoringu, między PPIS i przedsiębiorstwami wodociągowymi uruchomiony jest system powiadamiania alarmowego o przekroczeniach parametrów bakteriologicznych i/lub fizykochemicznych wody.

Wspólnie z przedsiębiorstwami wodociągowymi, na podstawie corocznych protokołów uzgodnień, ustalane są punkty poboru wody oraz harmonogramy poboru prób wody do badań w ramach kontroli urzędowej (inspekcja sanitarna) oraz wewnętrznej (wodociągi).  

Pobór prób wody do badań dokonywany jest zawsze przez próbkobiorców posiadających stosowne uprawnienia i certyfikaty. Badania wody, bakteriologiczne i fizykochemiczne, wykonują akredytowane laboratoria badawcze.

Na podstawie sprawozdań z wyników badań, wykonanych w ramach kontroli urzędowej jak i wewnętrznej, PPIS wydaje każdorazowo oceny o jakości wody, które przesyła do przedsiębiorstw wodociągowych oraz władz samorządowych. Ponadto, raz do roku sporządza tzw. ocenę obszarową jakości wody, pochodzącej z wodociągów na terenie powiatu średzkiego, którą otrzymują władze gminne i powiatowe.

Generalnie należy stwierdzić, że na terenie powiatu średzkiego jakość wody odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

W 2017 r. pod nadzorem PPIS znajdowały się 22 wodociągi. Nie wydano żadnej decyzji o odstępstwach od wymagań rozporządzenia. Wystawiono 2 pisma z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), dotyczące przekroczenia parametru manganu w wodzie produkowanej przez 1 wodociąg. W przypadku 3 wodociągów wydano komunikaty o jakości wody informujące, że jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań pod względem bakteriologicznym, z uwagi na niewielkie przekroczenia ilości bakterii grupy coli. Pozostałe, minimalne przekroczenia parametrów fizykochemicznych, które wystąpiły w ciągu roku w kilku wodociągach jednorazowo (chloroformu, jonu amonowego oraz azotynów), nie miały wpływu na zdrowie konsumentów. W każdym z tych przypadków PPIS zalecał doprowadzenie jakości wody do wymogów rozporządzenia, a następnie powtórzenie badania w zakresie przekroczonego parametru. We wszystkich przypadkach zalecenia wykonano.

Trzeba także pamiętać, że w całym łańcuchu dostaw wody do spożycia również konsument odgrywa ważną rolę. Jakość zdrowotna wody zależy od stanu sanitarnego i technicznego instalacji wodociągowej wewnątrz pomieszczeń budynku, za który odpowiedzialny jest konsument.

Podejmowane przez przedsiębiorstwa wodociągowe działania edukacyjne, m.in. w formie artykułów opisujących tę rolę, są ze wszech miar pożądane.

Należy więc z uznaniem podejść do artykułów opracowanych przez pracowników MPECWiK, opisujących i promujących zachowania proekologiczne, mające wpływ na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne wody.

 

                                                                                                                                                                    Maria Deręgowska

                                                                                                                                                   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

                                                                                                                                                              w Środzie Wielkopolskiej

 Poniżej artykuł do pobrania w pdf