Kanalizacja sanitarna – rola i znaczenie jej właściwego utrzymania

 Zużyta woda zanim trafi ponownie do środowiska naturalnego musi odbyć daleką drogę od urządzeń sanitarnych zamontowanych w Twoim domu do oczyszczalni ścieków, gdzie zostanie  pozbawiona zanieczyszczeń.

 

Czy wiesz, że: 

średnie dobowe zużycie wody na każdego mieszkańca naszej gminy szacuje się na ok. 95 litrów, co odzwierciedla również ilość ścieków, jaką wytwarzamy.

Ścieki odpływając z  domowych urządzeń sanitarnych poprzez wewnętrzną instalację trafiają do przyłącza kanalizacyjnego i dalej do sieci. Kanalizacja sanitarna jest to złożony układ rurociągów ułożonych ze spadkiem, połączonych studniami, zbudowany z różnych materiałów, pozwalający w szczelny sposób odprowadzić ścieki z naszych domów do oczyszczalni. W prawidłowo wykonanej kanalizacji sanitarnej, w odróżnieniu od zbiorników bezodpływowych (szamb) ścieki nie są przetrzymywane, nie zagniwają i w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego trafiają na oczyszczalnię.

Tylko drożna i szczelna kanalizacja zapewnia, że ścieki z budynków przepłyną w sposób bezpieczny do oczyszczalni ścieków, nie zagrażając środowisku naturalnemu. W szczególności zabezpiecza to przed przenikaniem ścieków do gruntu i do wód stwarzając potencjalne niebezpieczeństwo pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Czy wiesz, że:

na przykład ścieki z budynków położonych w miejscowości Dębicz muszą przepłynąć kanalizacją sanitarną około 12 km, aby dotrzeć na oczyszczalnię w Chwałkowie.

Początki miejskiej kanalizacji sanitarnej w Środzie Wielkopolskiej sięgają roku 1911, kiedy to J. Scheven opracował pierwsze projekty kolektorów, których budowa zaczęła się kilkanaście lat późnej, bo w latach 1926-28.

 Obecnie długość kanalizacji sanitarnej w mieście liczy 58 kilometrów, co pozwala odebrać ścieki od ponad 95% mieszkańców.

Na terenach wiejskich ścieki odprowadzane są sieciami i przyłączami kanalizacyjnymi do 28 mniejszych oczyszczalni ścieków, a ponad 150 gospodarstw domowych odprowadza ścieki do przydomowych oczyszczalni ścieków. Długość kanalizacji na terenie wsi wynosi ponad 40 km.

 Dziś do budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wykorzystuje się głównie polichlorku winylu PVC. Właściwości PVC takie jak: mały ciężar właściwy, duża trwałość, odporność mechaniczna, odporność na korozję, łatwość obróbki i montażu, zadecydowały o jego rozpowszechnieniu. Istniejące starsze kolektory w naszym mieście budowane były z rur betonowych lub kamionkowych, a studnie murowano z cegieł. Dla zapewnienia bezpiecznego przepływu ścieków bardzo ważną rolę odgrywa systematyczna wymiana starej, zużytej sieci na nową.

Kanalizacja sanitarna, aby mogła bezpiecznie przetransportować ścieki musi być prawidłowo zaprojektowana i wykonana. Muszą być odpowiednio dobrane średnice rur, a w przypadku kanalizacji grawitacyjnej prawidłowo przyjęte spadki.

Czy wiesz jakie ścieki można odprowadzać do kanalizacji sanitarnej?

            Do miejskiej kanalizacji sanitarnej można odprowadzać wyłącznie ścieki powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych, czyli tak zwane ścieki bytowe. Ścieki wytwarzane w zakładach produkcyjnych – ścieki przemysłowe oczyszczane powinny być w specjalnie do tego celu przystosowanych oczyszczalniach. Wyjątkowo niektóre ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej pod warunkiem  ich podczyszczenia na terenie zakładu. 

Zabronione jest wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wód deszczowych, gdyż  przy wystąpieniu intensywnych opadów powoduje to przeciążenie hydrauliczne kanalizacji i oczyszczalni.

Niedozwolone jest wprowadzanie do kanalizacji odpadów stałych, mogą one bowiem powodować zmniejszenie możliwości przepływu oraz niedrożność przewodów.

 Efektem tego  może być:

   - wypływ ścieków poprzez studzienki kanalizacyjne i skażenie środowiska naturalnego,

   - zalewanie ściekami piwnic budynków,

   - zalewanie oczyszczalni ścieków,

   - wypłukanie biologicznego osadu czynnego z oczyszczalni.

Sieci kanalizacyjne, studnie i przepompownie, aby mogły spełniać swoje funkcje muszą być pod stałą kontrolą. Okresowo należy je przeczyszczać, usuwając z nich zgromadzony osad.

Czy wiesz, że: 

standardowa średnica rury kanalizacyjnej w naszych ulicach to 200 mm, a najgrubsza ma aż 1000 mm.

Czy wiesz, że: 

najczęstsza głębokość posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej w naszym mieście to 140 – 200 cm, ale są też i takie, które posadowione są na głębokości ponad 600 cm.

 

W następnym artykule opiszemy proces oczyszczania ścieków i jego wpływ na jakość wody.

Cdn. MPECWiK

Poniżej artykuł do pobrania w pdf

powrót do konkursu