W dniu 9 lipca 2020 r., w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej, w obecności wiceburmistrz Marii Mieszczak oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Wullerta, wiceprezes MPECWiK Bartosz Bałażyk podpisał umowę o przyznaniu pomocy na operację „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Środa Wielkopolska – przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Brodowie, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielniki, rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winna Góra”. Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentował Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Krzysztof Grabowski.

Uzyskana pomoc, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, wynosi 1.997.962 zł. MPECWiK, na podstawie złożonego wniosku, uzyskał 18,5 punktów i znalazł się na 10 miejscu wśród 78 podmiotów.

W ramach zadania Spółka przewiduje:

- Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Brodowie - realizacja w latach 2020-2021.

Modernizacja stacji pozwoli zwiększyć jej możliwości produkcyjne do2400 m3 wody na dobę, a tym samym zapewnieni prawidłowe wartości parametrów wody dostarczanej istniejącym odbiorcom oraz umożliwi potencjalne zaopatrzenie w wodę intensywnie rozbudowujących się terenów mieszkaniowych w m. Brodowo.

- Przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Zielniki - realizacja w 2022r.

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Zielniki będzie polegała na wymianie istniejącej sieci (375 m), w celu poprawy parametrów technicznych i eksploatacyjnych oraz jakościowych wody dostarczanej dla mieszkańców miejscowości Zielniki. Przebudowa przewiduje również nabudowanie na końcówkach sieci hydrantów ppoż.

- Rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winna Góra.

Planowana inwestycja polega na przebudowie istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Winna Góra na długości 71,0 m oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i odcinków umożliwiających podłączenie do niej nieruchomości (szacunkowa długości 234,0 m).

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody, wybudowanie oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej jak i wybudowanie i przebudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w dużym stopniu pozwoli na rozwiązanie aktualnych problemów i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze naszej gminy, co z kolei wpłynie na poprawę środowiska naturalnego oraz poprawę standardu życia jej mieszkańców.

 

                                                                                                              MPECWiK Środa Wlkp.

 

Podpisanie umow...
Podpisanie umow...
Podpisanie umow...
Dofinansowanie