Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że na podstawie prowadzonego monitoringu funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Środa Wlkp., stwierdzono zwiększone przepływy ścieków w okresach trwania opadów, co jest groźne dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej jest przestępstwem. Taki czyn zagrożony jest karą ograniczenia wolności albo karą grzywny do 10 tys. zł.

Odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej powoduje zwiększenie kosztów pompowania i oczyszczania ścieków (wzrost zużycia energii elektrycznej, dostawanie się piasku i kamieni do przepompowni i oczyszczalni, przyśpieszenie zużycia pomp, itp.), co konsekwencji ma wpływ na opłatę za ścieki. Znaczne ilości wód opadowych wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej, powodują również zaburzenia procesów technologicznych na oczyszczalni ścieków (biologiczny osad czynny wymywany jest z komory napowietrzania) co skutkuje pogorszeniem sprawności oczyszczania ścieków.

W związku z powyższym pracownicy MPECWiK rozpoczęli dokonywanie kontroli nielegalnych podłączeń odprowadzających do kanalizacji sanitarnej wód deszczowych pochodzące z dachów i powierzchni utwardzonych oraz wód drenażowych.

W trakcie kontroli upoważnieni pracownicy Spółki będą wdmuchiwać do studzienek kanalizacyjnych nieszkodliwą dla zdrowia mgłę z wytwornicy dymu.

Właściciel posesji, u którego zostanie stwierdzone nielegalne odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej zostanie wezwany do niezwłocznego usunięcia tego stanu. Niedostosowanie się do wezwania spowoduje skierowanie sprawy do prokuratury, a równocześnie będzie to stanowiło podstawę do zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

MPECWiK Środa Wlkp.

Wydobywający się dym z rynny wskazuje nielegalne podłączenie do kanalizacji sanitarnej
Wydobywający się dym z kratki ściekowej wskazuje nielegalne podłączenie placu do kanalizacji sanitarnej