W piątek 26 kwietnia podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Burmistrz Piotr Mieloch oraz Zastępca Burmistrza Maria Mieszczak zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem zarządu z działalności spółki w 2018r. W drugiej kolejności Burmistrz zatwierdził plan finansowy i inwestycyjny na rok 2019. Celem zmniejszenia kosztów działalności Spółki Burmistrz Piotr Mieloch obniżył zarządowi MPECWiK wynagrodzenie uzupełniające z 35% na 15%.   

W czasie Zgromadzenia przedstawiono informacje z wykonania planu finansowego, dokumenty z badania sprawozdania finansowego przez Kancelarię Biegłych Rewidentów, ocenę Rady Nadzorczej i projekty uchwał.

MPECWiK w roku ubiegłym zajmowało się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, dostarczaniem ciepła, obsługą oczyszczalni wiejskich, budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych, usuwaniem awarii oraz usługami laboratorium. Tak szeroki zakres działalności gospodarczej został wykonany przy zatrudnieniu 83 pracowników.

Podczas dyskusji na temat funkcjonowania Spółki w roku 2019 zarząd zwrócił uwagę zebranych na rosnące koszty energii elektrycznej, opłat za wydobycie i uzdatnienie wody oraz szeregu towarów i usług wykorzystywanych do oczyszczania ścieków i usuwania awarii. Wzrastają obciążenia Spółki na rzecz budżetu Gminy. Także wynagrodzenia załogi mają tendencję rosnącą. Zarząd chciałby uniknąć podnoszenia opłat za wodę i ścieki, lecz jeśli podstawowe koszty będą nadal rosły w takim tempie – wzrost opłat będzie nieunikniony.

Podsumowując Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Burmistrz Piotr Mieloch podziękował kierownictwu i pracownikom Spółki za osiągnięte rezultaty. Wyraził nadzieję, że MPECWiK wykona zamierzone na rok 2019 i dalsze lata inwestycje i osiągnie korzystne wyniki finansowe – służąc średzkiemu społeczeństwu. W rezultacie analiz Zgromadzenia Wspólników Rada Nadzorcza i zarząd MPECWiK uzyskali absolutorium za swoją pracę w roku 2018.

 

 

 

Podsumowanie_roku_2018 (fot. T. Kosmowski)
Podsumowanie_roku_2018 (fot. T. Kosmowski)