Informacja o sprzedaży Działu Energetyki Cieplnej MPECWiK Środa Wlkp.

W związku z opublikowaniem w dniu dzisiejszym na stronie CBA informacji zatytułowanej:


„CBA udaremniło przyznanie blisko 27 mln zł unijnej dotacji”.

„Funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili czynności analityczne dotyczące sprzedaży nieruchomości oraz urządzeń i infrastruktury technicznej związanej z przesyłaniem ciepła na terenie miasta Środa Wielkopolska, tj. Działu Energetyki Cieplnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Środzie Wielkopolskiej. Jak ustalono w trakcie prowadzonych czynności w przetargu zastrzeżono niepodnoszenie cen za dostawę ciepła przez 5 lat. Było to sprzeczne z prawem energetycznym i ograniczyło tym samym możliwość wzięcia udziału w tym zamówieniu także innych, zainteresowanych nim oferentów. Ponadto, jedyny oferent, który przystąpił do przetargu, czyli Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Środa Wielkopolska sp. z o. o. nie spełniał warunków określonych w przetargu. Spółka nie posiadała odpowiedniego potencjału ekonomicznego i wymaganego 3-letniego doświadczenia w zakresie dostaw ciepła. Jednocześnie funkcjonariusze prowadzący sprawę ustalili, że oferent miał otrzymać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę prawie 27 mln zł z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w Środzie Wielkopolskiej. O nieprawidłowościach stwierdzonych w ogłoszonym zamówieniu CBA poinformowało Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska oraz prezesa MPECWiK. W związku z działaniami CBA MPECWiK w Środzie Wielkopolskiej zamknęło przetarg bez wyboru oferty, a dofinansowanie w kwocie prawie 27 mln zł nie zostało wypłacone przez NFOŚiGW.”

     Odnosząc się do treści powyższego tekstu chcielibyśmy wyjaśnić motywy naszych działań, podstawy prawne oraz aktualny stan procedury sprzedaży Działu Energetyki Cieplnej.


     Na sesji Rady Miejskiej 22 listopada 2017r. radni podjęli uchwałę o wydzieleniu części przedsiębiorstwa spółki MPECWiK i wystawienia jej na sprzedaż. W uzasadnieniu uchwały napisano: „Priorytetem MPECWiK jest zapewnienie dobrej jakości, o właściwym ciśnieniu i w pożądanej ilości wody oraz odbiór i oczyszczenie ścieków bytowych, co wymaga wielu milionów nakładów. Stąd brak środków na inwestycje w rozwój ciepłownictwa.

Inwestycje w ciepłownictwo sugeruje się oddać w ręce wyspecjalizowanej firmy posiadającej środki na objęcie cieplikiem całego miasta Środa Wielkopolska, budowę instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych oraz na budowę nowoczesnych elektrociepłowni gazowych produkujących ciepło i energię elektryczną.


Ewentualne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego za cenę nie niższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, przy czym kontrahent wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany zostanie w umowie do utrzymania zatrudnienia, niepodnoszenia cen za ciepło, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz przeznaczenia określonych środków na rozwój ciepłownictwa w Środzie Wielkopolskiej.”

Powyższa uchwała  otworzyła  drogę do rozpoczęcia procedury sprzedaży wydzielonej zorganizowanej części naszego przedsiębiorstwa – Działu Energetyki Cieplnej (DEC). Po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników ustalono majątek DEC i dokonano jego wyceny. Następnie, uwzględniając zawarte w uchwale Rady Miejskiej zasady, określono warunki przetargowe i w dniu 17 września 2018r. ogłoszony został przetarg. Cenę wywoławczą sprzedaży ustalono na poziomie 3.500.000 zł tj. ok. 350 tys. zł wyżej od wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę. Na przetarg wpłynęła jedna oferta. Wzbudziła ona szereg wątpliwości. Wystąpiono więc do oferenta o ich wyjaśnienie. Oferta nadal budziła nasze wątpliwości, więc, z uwagi na zawiłości prawne, wystąpiliśmy do kancelarii prawnej z prośbą o opinię. Uwzględniając stanowisko zawarte w tej opinii zarząd MPECWiK 17 grudnia 2018r. – zgodnie z warunkami przetargu – zdecydował o zamknięciu przetargu bez rozstrzygnięcia.

     Sprawa sprzedaży DEC jest otwarta, gdyż obowiązuje nas uchwała Rady Miejskiej z 22 listopada 2017r. Spółka wystąpiła do Burmistrza, pełniącego funkcję Zgromadzenia Wspólników, z wnioskiem o określenie kierunku dalszych działań. Możliwe są różne warianty dotyczące dalszego funkcjonowania DEC, w tym istnieje możliwość odstąpienia od reorganizacji naszej Spółki.
     Zarzucanie nam, że postawienie twardego warunku przetargowego, dotyczącego niepodnoszenia ceny ciepła dotychczasowym odbiorcom, ograniczyło wzięcie udziału w przetargu innym oferentom oraz, że było sprzeczne z przepisami Prawa energetycznego, naszym zdaniem, jest bezpodstawne. Postawiony przez nas warunek dotyczył ograniczenia wzrostu cen ciepła ponad stopień inflacji i tylko dla dotychczasowych odbiorców. Warunek ten miał chronić naszych klientów, mieszkańców Środy Wlkp., przed nieuzasadnionym wzrostem cen ciepła. CBA nie wskazuje z jakimi przepisami Prawa energetycznego ten warunek był sprzeczny.
     Warto podkreślić, że Prawo energetyczne w art. 45 wyraźnie nakazuje ochronę odbiorców: (Art.45. p.1. (…) taryfy należy kalkulować w sposób zapewniający: 3) ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat).
 

 

                                                                                                                            Zarząd MPECWiK Środa Wlkp.