Środa Wielkopolska 01 grudnia 2017r.

 

Reorganizacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o .

 

Podajemy do publicznej wiadomości, że zarząd spółki po konsultacji z Radą Nadzorczą oraz  Burmistrzem Miasta Środa Wielkopolska postanowił wszcząć procedurę ewentualnej sprzedaży Działu Energetyki Cieplnej (DEC) naszej spółki. Przyjęta procedura sprzedaży została uzgodniona z Radą Nadzorczą  i odbywa się według obowiązujących przepisów prawa.

            Głównymi powodami takiej decyzji były:

- brak możliwości inwestycyjnych spółki w zakresie rozwoju ciepłownictwa w Środzie;

- brak własnego źródła ciepła,

- brak osiągania zadowalających wyników ekonomicznych w ciągu ostatnich kilkunastu lat;

- koncentracja spółki na inwestycjach w sieci oraz urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne;

Po złożeniu wniosku do Rady Nadzorczej spółki i jego pozytywnej ocenie – ustalono Ramowe Zasady Sprzedaży DEC. Zarząd MPECWiK do wniosku do Zgromadzenia Wspólników załączył te zasady (załącznik poniżej).

22 listopada br. Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na reorganizację przedsiębiorstwa poprzez zbycie jego części tj. Działu Energetyki Cieplnej. Oczekujemy obecnie na wydanie wstępnej zgody na sprzedaż DEC przez Zgromadzenie Wspólników, aby móc zlecić wycenę wydzielonej części przedsiębiorstwa.

Ewentualne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego za cenę nie niższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, przy czym kontrahent wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany zostanie w umowie do niepodnoszenia cen za ciepło, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła, przeznaczenia określonych środków na rozwój ciepłownictwa w Środzie Wielkopolskiej oraz zagwarantowanie praw pracowniczych poprzez utrzymanie zatrudnienia.

Zarząd MPECWiK

 

 

 

Załącznik

do wniosku Zarządu spółki MPECWiK w Środzie o wyrażenie wstępnej zgody na sprzedaż.

 

Ramowe zasady sprzedaży

Działu Energetyki Cieplnej jako wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. w Środzie Wielkopolskiej.

             W związku z podjęciem zamiaru sprzedaży Działu Energetyki Cieplnej, jako wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. w Środzie Wielkopolskiej, zwanej dalej WZCP, określa się zasady sprzedaży obejmujące czynności przygotowawcze, procedury przetargowe i tryb wyłonienia kupującego.

  1. Do wniosku do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie wstępnej zgody na sprzedaż WZCP Zarząd Spółki dołącza zasady tej sprzedaży oraz opinię Rady Nadzorczej.
  2. Wstępna zgoda Zgromadzenia Wspólników może być wydana po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Środzie Wlkp., na podstawie art.18 ust.2, pkt 9 h ustawy o samorządzie gminnym o wyrażeniu zgody na reorganizację MPECWiK spółka z o. o. w Środzie Wielkopolskiej.
  3. Po wyrażeniu wstępnej zgody przez Zgromadzenie Wspólników Zarząd spółki podejmuje czynności przygotowawcze obejmujące w szczególności wyłonienie zgodnie z obowiązującymi w spółce procedurami podmiotu, który dokona wyceny WZCP.
  4. Po dokonaniu wyceny Zarząd winien podjąć uchwałę o przetargu pisemnym, otwartym na sprzedaż WZCP oraz określić warunki przetargu. Warunki przetargu winny być zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Cena wywoławcza nie może być niższa niż wartość majątku wynikająca z wyceny.
  5. Maksymalnie z trzema oferentami, którzy zaoferują najwyższą cenę, Zarząd winien przeprowadzić rokowania warunków umowy. W szczególności należy mieć na względzie bezpieczeństwo energetyczne i ciągłość dostaw dla dotychczasowych odbiorców ciepła, utrzymanie na odpowiednim poziomie opłat za ciepło, rozwój infrastruktury ciepłowniczej oraz prawa pracownicze.
  6. W warunkach przetargu należy zaznaczyć, że przetarg może być pozostawiony bez rozstrzygnięcia.
  7. Przed rozstrzygnięciem przetargu Zarząd powinien uzyskać opinię Rady Nadzorczej oraz zgodę Zgromadzenia Wspólników na sprzedaż.