W związku z upływem kadencji dwóch członków Rady Nadzorczej MPECWiK, wybieranych przez załogę, zarząd spółki zwołał zebranie pracownicze w celu dokonania wyboru nowych przedstawicieli. Dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej – Maciej Lewandowski i Wiesław Wicher pełnili swoje funkcje przez 3 lata.

Zebranie otworzył prezes Jan Buczkowski, który powitał przybyłych i stwierdził, że obecnych jest 70 pracowników na 81 uprawnionych. Z tego powodu zebranie pracownicze jest władne podejmować prawomocne decyzje. Następnie specjalista ds. prawnych Szczepan Wawrzyniak omówił szczegółowo rolę, zadania i odpowiedzialność członków rad nadzorczych, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, z umowy spółki oraz uchwał zgromadzenia wspólników. S. Wawrzyniak poddał także pod głosowanie nową ordynację wyborczą do Rady Nadzorczej MPECWiK. Zmiana została uchwalona jednogłośnie. Przewodniczący zebrania omówił szczegółowo zasady wyboru członków Rady Nadzorczej wynikające z ordynacji wyborczej. Następnie zebrani wybrali w głosowaniu jawnym komisję wyborczą w składzie: Katarzyna Małgowska, Ewa Janaszak i Krzysztof Grześkowiak. Do wyborów stanęło 6 osób: Dariusz Antkowiak, Aleksandra Górska, Robert Hoffmann, Maciej Lewandowski, Agnieszka Pohl i Wiesław Wicher. Podczas przygotowywania kart do głosowania prezes J. Buczkowski przedstawił załodze prezentację na temat misji spółki, celów stojących przed poszczególnymi działami i wskaźników, według których rozliczany ma być zarząd. Prezes omówił też politykę kadrową oraz system motywacyjny. Następnie przeprowadzono głosowanie tajne na zgłoszonych kandydatów. Po zliczeniu głosów okazało się, że D. Antkowiak otrzymał 19 głosów, A. Górska 18 głosów, R. Hoffmann 27 głosów, M. Lewandowski 16 gł. A. Pohl 21 gł., a W. Wicher 27 gł. Wobec powyższego na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej pracownicy wybrali R. Hoffmanna i W. Wichra.

MPECWiK Środa Wlkp.

Poniżej zdjęcia z wydarzenia