PRZYJMOWANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH

 


 

Zasady wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych MPECWiK

 

 1. Regulacje prawne w zakresie odbioru ścieków przemysłowych:
 2. Prawo Wodne ustawa z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. 2017 poz. 1566);
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ( Dz.U. z 2005 poz. 1988 ze zmianą 2008 poz. 1538);
 4. Ustawa z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. 2017 poz. 328 oraz poz. 1566 i 2180) ;
 5. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1757);
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych ( Dz.U. 2002 poz. 1576);
 7. §5 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków (Dz.U. 2006 poz. 886 ze zm.)
 8.     Definicje:
 9. Dostawca ścieków– podmiot ubiegający się o zawarcie umowy na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych lub podmiot wprowadzający ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych na podstawie zawartej umowy.
 10. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej spółka z o.o.
 11. Ścieki przemysłowe– ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przesyłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.
 12. Ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego– substancje określone w załączniku do rozporządzenia wyszczególnionego w I pkt. 2 niniejszych zasad.
 13. Nieczystości ciekłe– ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych.
 14. Dostawca nieczystości ciekłych– przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

III.     Warunki przyjmowania ścieków przemysłowych na oczyszczalnię ścieków w Chwałkowie:

 1. Ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych jeżeli:
 2. a)   nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne;
 3. b)  nie stanowi to zagrożenia dla stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków;
 4. c)   spełnione są warunki pozwolenia wodno prawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydanego dla oczyszczalni ścieków;
 5. d)  nie stanowi to zagrożenia dla możliwości rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych;
 6. e)   temperatura tych ścieków nie przekracza 35° C a odczyn pH mieści się w przedziale od 6,5 do 9,5;
 7. f)    są podatne na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania.

  

 1. Jeżeli ścieki zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego :

-  dostawca ścieków musi uzyskać wstępną zgodę od Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na odbieranie ścieków przemysłowych.

We wniosku należy określić ilość ścieków Q godzinowe max, Q dobowe średnie, Q miesięczne, Q roczne max oraz podać charakterystyczne parametry ścieków (według załącznika do opinii technicznej na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych);

-  dostawca ścieków musi opracować  i przedłożyć do uzgodnienia Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu operat wodnoprawny;

-  po pozytywnym zaopiniowaniu operatu wodnoprawnego Przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne wydaje zgodę na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych;

-  dostawca ścieków musi uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych;

-  dostawca ścieków po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego musi  zawrzeć umowę z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, w której będą określone ilości i skład dostarczanych ścieków;

-  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może nałożyć obowiązek na dostawcę ścieków zainstalowania urządzeń pomiarowych do mierzenia ilości i jakości ścieków;

-  na wniosek Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dostawca ścieków przemysłowych ma obowiązek udostępnić wyniki badań ścieków, które musi wykonywać w ramach kontroli wewnętrznej i w związku z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym;

-  dostawca ścieków przemysłowych ma obowiązek udostępnić Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu ścieki do badań.

 

 1. Jeżeli ścieki  nie zawierają substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego :

- dostawca ścieków musi uzyskać zgodę od Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na odbieranie ścieków przemysłowych.

- We wniosku należy określić ilość ścieków Q godzinowe max, Q dobowe średnie, Q miesięczne,  Q roczne max oraz podać charakterystyczne parametry ścieków (według załącznika do opinii technicznej na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych);

 

- dostawca ścieków musi posiadać zawartą z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym umowę, w której będzie określona ilość i skład dostarczanych ścieków;

- Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może nałożyć obowiązek na dostawcę ścieków zainstalowania urządzeń pomiarowych do mierzenia ilości i jakości ścieków;

- na wniosek Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dostawca ścieków przemysłowych ma obowiązek udostępnić wyniki badań ścieków prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej;

- dostawca ścieków przemysłowych ma obowiązek udostępnić Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu ścieki do badań.

 

 1. Obowiązki dostawców ścieków przemysłowych:
 2. Zainstalowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe i prawidłowa ich eksploatacja.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo przeprowadzenia kontroli urządzeń do podczyszczania ścieków.

 1. Wewnętrzna kontrola przestrzegania dopuszczalnych ilości i natężeń dopływu ścieków przemysłowych oraz ich wskaźników zanieczyszczenia.
 2. Instalowanie urządzeń pomiarowych:

- służących do określenia ilości ścieków przemysłowych (przepływomierz);

- służących do określenia jakości ścieków przemysłowych (próbopobierak);

- dostawca ścieków przemysłowych zobowiązany jest do zainstalowania przepływomierza i próbopobieraka w przypadku:

       - możliwości wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne,

       - możliwości wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych,

       - zagrożenia prawidłowego procesu oczyszczania ścieków;

- Rodzaj urządzenia pomiarowego dostawca ścieków przemysłowych winien  uzgodnić z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Koszt zakupu i eksploatacji ponosi dostawca ścieków przemysłowych.

 

 1. Kontrola jakości dostarczanych ścieków przemysłowych.

 

 1. Kontrola jakości ścieków winna być wykonywana przez dostawcę ścieków w ramach kontroli wewnętrznej oraz przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
 2. Minimalna częstotliwość wykonywania badan ścieków w ramach kontroli wewnętrznej  określona jest w rozporządzeniu wyszczególnionym w I pkt. 4. Zakres badań obejmować powinien charakterystyczne parametry wytwarzanych ścieków.
 3. Pobór prób do badań oraz badania ścieków może przeprowadzać  tylko laboratorium spełniające warunki określone w art.147a ustawy Prawo ochrony środowiska .
 4. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń powinny być spełnione w próbce średniej dobowej proporcjonalnej do przepływu zmieszanej z próbek pobranych przez dostawcę ścieków przemysłowych ręcznie lub automatycznie w odstępach co najwyżej dwugodzinnych.
 5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo kontroli jakości ścieków.
 6. Miejsce, sposób i częstotliwość poboru kontrolnych próbek określa Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
 7. Pobór kontrolnych próbek odbywa się po zawiadomieniu dostawcy ścieków przemysłowych  o zamiarze przeprowadzenia kontroli i w obecności upoważnionego przedstawiciela dostawcy ścieków.

 

 1. Opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo pobierać opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Zasady naliczania tych opłat określone są w taryfie obowiązującej dla Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

 

VII.    Przyjmowanie ścieków przemysłowych na punkt zlewny.

 

 1. Przyjmowanie  nieczystości ciekłych zawierających ścieki przemysłowe na punkt zlewny odbywa się na podstawie zawartej umowy z wytwórcą ścieków oraz z transportującym ścieki  z jednej strony oraz z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym z drugiej strony.
 2. Przed zawarciem umowy do wniosku należy dołączyć charakterystyczne  parametry oraz ilości nieczystości ciekłych informacje dotyczące lokalizacji zbiornika bezodpływowego wraz z mapą.
 3. Informacje dotyczące urządzeń podczyszczających ścieki.

W przypadku nieczystości ciekłych   zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego  przyjmowanych na punkt zlewny mają odpowiednio zastosowanie zapisy określone w pkt. II pkt.2 niniejszych zasad.

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo kontroli nieczystości ciekłych zarówno w miejscu wytworzenia jak i przed przyjęciem na punkt zlewny.
 2. Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej jednym pojazdem asenizacyjnym  nie mogą stanowić mieszaniny nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi.

 

 

                                                                                                                      Za Zarząd

 

                                                                                                                   Bartosz Bałażyk

 

Środa Wlkp., dn.19.12.2017r.

 

Pliki można pobrać klikając na poniższy link: