Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwałą nr XXX/443/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. zatwierdziła aktualizację wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2023 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. W prawdzie Plan ten został uchwalony w roku 2020, ale w trakcie jego realizacji nastąpiły istotne zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej, między innymi na skutek wystąpienia stanu epidemii covid – 19, co spowodowało konieczność dokonania aktualizacji.

Poniżej przedstawiamy cele i zadania jakie zrealizowaliśmy w roku 2020 oraz planowane na lata 2021-2023 po aktualizacji. 

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Podstawowym zadaniem Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody, w tym zapewnienie bezpieczeństwa wody.

W roku 2019 opracowaliśmy koncepcję rozbudowy urządzeń wodociągowych na lata 2020-2025.

W ramach niniejszego planu przewidzieliśmy realizację części zadań wynikających z tej koncepcji.

Dla zwiększenia możliwości poboru wody zaplanowaliśmy rozbudować ujęcia wody poprzez dodatkowe odwierty studni głębinowych na obszarze stref zaopatrzenia w wodę w m. Brodowo, Trzebisławki i Starkówiec Piątkowski. W roku 2020 został wykonany odwiert studni w m. Brodowo. W roku 2021 planujemy dokonać odwiertu studni  w m.  Trzebisławki, a w 2022 roku w Starkówcu Piątkowskim.

W latach 2020 – 2021 zamierzamy zmodernizować  Stację Uzdatniania Wody w Brodowie, natomiast w roku 2022 przystąpimy do zmodernizowania Stacji Uzdatniania Wody w Starkówcu Piątkowskim. W celu zwiększenia możliwości zabezpieczenia dostaw wody dla Odbiorców z terenu miasta Środa Wielkopolska zamierzamy w roku 2023 wybudować dodatkowy zbiornik wody czystej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kórnickiej.

Po wykonaniu tych inwestycji będziemy mogli w pełni zaspokoić potrzeby istniejących i potencjalnych odbiorców Gminy Środa Wielkopolska  w wodę przeznaczoną do spożycia, a także umożliwi to rozbudowę sieci wodociągowej.

Mając na uwadze bardzo szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Środa Wielkopolska w planie na lata 2020-2023 przewidzieliśmy budowę nowych odcinków sieci w Środzie w ulicach: Konwaliowa, Zakładowa, Traugutta, Białkowskiego-Lotnicza, Szarych Szeregów, Osiedle Europejskie, Fabryczna-Pętkowo, Brodowska-Kijewo oraz na terenach wiejskich w m. Czarne Piątkowo, m. Zielniczki, m. Janowo, m. Zielniki, m. Zielniki - Pławce, m. Nadziejewo, m. Janowo, m. Mączniki, m. Chocicza. Ponadto w ramach aktualizacji tego planu chcielibyśmy wybudować sieć wodociągową w ulicy Grabiasa, Jackowskiego, Zielona-Lotnicza w Środzie Wielkopolskiej oraz w ulicy Dębowej w Brodowie.

W roku 2020 wykonaliśmy odcinek sieci wodociągowej magistralnej od ul. Kosynierów do ul. Topolskiej. W 2021 zamierzamy kontynuować tą budowę celem połączenia sieci wodociągowej w ul. Akacjowej od ul. Kórnickiej do ul. Kosynierów, co pozwoli  na poprawę zaopatrzenia w wodę dotychczasowych odbiorców z tamtego regionu miasta, jak również  mieszkańców wsi Zielniki, Janowo i Mączniki oraz umożliwi podłączenie nowych odbiorców do sieci wodociągowej.

W celu utrzymania wysokich standardów zaopatrzenia w wodę kontynuować będziemy wymianę sieci wodociągowych na terenie miasta. Z tych samych powodów przewidujemy wymianę sieci w m. Zielniki, Chwałkowo oraz Brodowo-Kijewo. Planujemy wymianę dwóch odcinków sieci wodociągowej ɸ 300 w ul. Poselskiej i 3 Maja, gdyż, jak wynika z naszych analiz, najczęściej ulegają awarii i mają zasadniczy wpływ na ciągłość dostaw wody dla dużej części miasta.

W związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, która jest jednym z czynników mających wpływ na cenę wody i ścieków, postanowiliśmy wdrożyć montaż alternatywnych źródeł pozyskania energii na obiektach Spółki, w tym fotowoltaiki.

Dla poprawy estetyk i funkcjonalności obiektów w roku 2020 rozpoczęliśmy modernizację i rozbudowę SUW przy ul. Kórnickiej o zaplecze magazynowo-garażowe, a w dalszej kolejności parking oraz odnowienie elewacji.

Dla bezpieczeństwa ujęć wody  wymienimy co roku po 3 obudowy studni głębinowych na nowoczesne szczelne obudowy zabezpieczające przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi oraz wymienimy ogrodzenie stref ochronnych .

Dla utrzymania zasobów wodnych na istniejących ujęciach w roku 2020 zmuszeni byliśmy dokonać renowacji 5 studni głębinowych, a w latach 2021 – 2023 planujemy przeprowadzenie renowacji kolejnych 2 studni rocznie.

Mając na uwadze rosnące potrzeby w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej na nowych terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wyrażamy zgodę na budowę tych sieci  przez osoby trzecie – inwestorów, a to wiąże się z koniecznością ich wykupu w kolejnych latach – na podstawie art. 49 kc. Zamierzamy dokonywać tych wykupów zgodnie z planem i zasadami obowiązującymi w naszej Spółce.

Zaplanowaliśmy zakup środków trwałych dla poszczególnych działów:

 • samochód WUKO,
 • agregat prądotwórczy,
 • pompy,
 • urządzenia do monitoringu i automatyki,
 • nadajniki zdalnego odczytu wodomierzy,
 • programy i sprzęt komputerowy,
 • system informacji przestrzennej GIS.

 

Przewidujemy w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych rezerwę 200 tys. zł rocznie w okresie obowiązywania planu.

Szczegółowy wykaz zadań po aktualizacji wraz z planowanymi nakładami przedstawiony został w załączniku.

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków:

Podstawowym zadaniem Spółki w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków jest zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do realizacji odbioru ścieków w wymaganej ilości w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienie należytej jakości ścieków na odpływie, w tym zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń kanalizacyjnych.

 

Podstawowym zadaniem w tym zakresie jest planowana na lata 2020-2022 rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Chwałkowie. W roku 2020 rozstrzygnięty został przetarg na realizację tego zadania. Budowę realizujemy w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z opracowanym programem funkcjonalno – użytkowym w ramach rozbudowy i przebudowy wykonamy m.in.: budowę komory osadu czynnego z symultaniczną nitryfikacją i denitryfikacją, sieci międzyobiektowe, drogi dojazdowe, Armaturę Kontrolno Pomiarową i Automatykę (AKPiA), montaż dodatkowego zbiornika PIX-u o pojemności ok. 10 m3 w Budynku Prasy, remont ogólnobudowlany obiektów w zakresie elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej.

Ponadto w ramach tej inwestycji planujemy dokonać rozbudowy budynku laboratorium.

 W celu bieżącego zapewnienia właściwej pracy oczyszczani ścieków w Chwałkowie w roku 2020 dokonano modernizacji  piaskownika z korytem odpływowym oraz hali magazynowo-garażowej. Na terenie Głównej Przepompowni Ścieków zmodernizowano również istniejącą kotłownię oraz przeprowadzono modernizację eksploatowanych urządzeń.

Z uwagi na brak środków w niewielkim zakresie planujemy budowę kolektorów sanitarnych. Ujęte w planie zadania w tym zakresie wynikają ze zobowiązań dotyczących efektu  ekologicznego, jaki musimy osiągnąć zgodnie z programami pozyskania środków finansowych na realizację zadań z zakresu budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Dla utrzymania odpowiedniej jakości ścieków oczyszczonych  na odpływie  zmuszeni jesteśmy przeprowadzać sukcesywnie modernizację wiejskich oczyszczalni ścieków oraz lokalnych przepompowni. Zaplanowaliśmy środki na ten cel, zarówno w odniesieniu do oczyszczalni stanowiących naszą  własność, a także na modernizacje oczyszczalni ścieków, które stanowią własność Gminy, a eksploatowane są przez nas na podstawie umowy dzierżawy.

W wyjątkowych wypadkach wyrażamy zgodę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przez osoby trzecie – inwestorów, a to wiąże się z koniecznością ich wykupu na podstawie art. 49 kc. Planujemy dokonywać tych wykupów zgodnie z planem i zasadami obowiązującymi w naszej Spółce.

Zaplanowaliśmy zakup środków trwałych dla poszczególnych działów:

 • pompy na przepompownie w aglomeracji,
 • przyczepa do osadu,
 • pompa awaryjna,
 • wózek elektryczny do wywozu odpadów,
 • dmuchawy dla Wiejskich Oczyszczalni Ścieków,
 • agregat prądotwórczy przenośny dla Wiejskich Oczyszczalni Ścieków,
 • sprzęt komputerowy.

 

Przewidujemy w planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych rezerwę 200 tys. zł rocznie w okresie obowiązywania planu.

 

Szczegółowy wykaz zadań po aktualizacji wraz z planowanymi nakładami przedstawiony został na stronie Spółki WODOCIAGI-SRODA.PL w zakładce REGULACJE PRAWNE.

 

 

                                                                                                                  MPECWiK Środa Wlkp.