22 stycznia br. Rada Miejska w Środzie Wlkp. uchwaliła Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu MPECWiK Środa Wielkopolska na lata 2020-2023, który został złożony przez nasze Przedsiębiorstwo zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Złożony przez MPECWiK plan uwzględnia potrzeby Gminy Środa Wielkopolska w zakresie rozwoju urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz potrzeby w zakresie modernizacji i remontów istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

SPÓŁKA W LATACH 2020 - 2023 PLANUJE WYKONAĆ:

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Podstawowym zadaniem Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody, w tym zapewnienie bezpieczeństwa wody.

W roku 2019 opracowaliśmy koncepcję rozbudowy urządzeń wodociągowych na lata 2020-2025.

W ramach niniejszego planu przewidzieliśmy realizację części zadań wynikających z tej koncepcji.

Dla zwiększenia możliwości poboru wody zaplanowaliśmy odwierty studni głębinowych na obszarze stref zaopatrzenia w wodę w m. Brodowo, Trzebisławki i Starkówiec Piątkowski. W chwili obecnej prowadzone są procedury przygotowujące projekty odwiertów studni głębinowych dla zwiększenia wydajności ujęć na terenie wiejskim. W roku 2020 zostanie wykonany odwiert studni w m. Brodowo i Trzebisławki, a w 2022 roku w Starkówcu Piątkowskim.

W celu zwiększenia możliwości ujmowania i uzdatniania wody zamierzamy równocześnie zmodernizować stacje uzdatniania wody w m. Brodowo i w Starkówcu Piątkowskim.

Po wykonaniu tych inwestycji będziemy mogli w pełni zaspokoić potrzeby istniejących i potencjalnych odbiorców tych rejonów Gminy Środa Wielkopolska  w wodę przeznaczoną do spożycia, a także umożliwi to rozbudowę sieci wodociągowej.

Mając na uwadze bardzo szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Środa Wielkopolska istnieje konieczność rozbudowy sieci wodociągowych. Planujemy w latach 2020-2023 wybudować nowe odcinki sieci w Środzie w ulicach: Konwaliowa, Zakładowa, Traugutta, Białkowskiego-Lotnicza, Szarych Szeregów, Osiedle Europejskie, Fabryczna-Pętkowo, Brodowska-Kijewo oraz na terenach wiejskich w m. Czarne Piątkowo, m. Zielniczki, m. Janowo, m. Zielniki, m. Zielniki - Pławce, m. Nadziejewo, m. Janowo, m. Mączniki, m. Chocicza.

W związku z budową nowego osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Topolskiej podjęliśmy w 2019 roku decyzję o  opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej od ul. Kórnickiej do ul. Topolskiej, co pozwoli  na poprawę zaopatrzenia w wodę dotychczasowych odbiorców z tamtego regionu miasta, jak również  mieszkańców wsi Zielniki, Janowo i Mączniki oraz  umożliwi podłączenie nowych odbiorców do sieci wodociągowej.

W związku ze zwiększonym poborem wody w okresach letnich planujemy budowę kolejnego zbiornika wody czystej na terenie SUW przy ul. Kórnickiej, a także wymianę odcinka sieci wody uzdatnionej na terenie tego ujęcia.

W celu utrzymania wysokich standardów zaopatrzenia w wodę kontynuować będziemy wymianę sieci wodociągowych na terenie miasta. Z tych samych powodów przewidujemy wymianę sieci w m. Zielniki, Chwałkowo oraz Brodowo-Kijewo. Planujemy wymianę dwóch odcinków sieci wodociągowej ɸ 300 w ul. Poselskiej i 3 Maja, gdyż, jak wynika z naszych analiz, najczęściej ulegają awarii i mają zasadniczy wpływ na ciągłość dostaw wody dla dużej części miasta.

W związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, która jest jednym z czynników mających wpływ na cenę wody i ścieków, postanowiliśmy wdrożyć montaż alternatywnych źródeł pozyskania energii na obiektach Spółki, w tym fotowoltaiki.

Dla poprawy estetyk i funkcjonalności obiektów planujemy zmodernizować i rozbudować SUW przy ul. Kórnickiej o zaplecze magazynowo-garażowe, parking oraz odnowienie elewacji.

Celem właściwego zabezpieczenia urządzeń wodociągowych wymienimy co roku po 3 obudowy studni głębinowych na nowoczesne szczelne obudowy zabezpieczające przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi oraz wymienimy ogrodzenie stref ochronnych ujęć wody.

Dla utrzymania zasobów wodnych na istniejących ujęciach przeprowadzimy w okresie obowiązywania planu renowacje 2 studni głębinowych rocznie.

Mając na uwadze rosnące potrzeby w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej na nowych terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wyrażamy zgodę na budowę tych sieci  przez osoby trzecie – inwestorów, a to wiąże się z koniecznością ich wykupu w kolejnych latach -  na podstawie art. 49 kc. Planujemy dokonywać tych wykupów zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej spółce za kwotę 250 tys. zł rocznie.

Zaplanowaliśmy zakup środków trwałych dla poszczególnych działów:

 • samochód WUKO,
 • zagęszczarka do gruntu,
 • przyczepa do przewozu rur dłużyca,
 • zakup agregatu,
 • zakup pomp,
 • urządzenia do monitoringu i automatyki,
 • nadajniki zdalnego odczytu wodomierzy,
 • zakup programów i sprzętu komputerowego,
 • system informacji GiS.

 

Przewidujemy w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych rezerwę 200 tys. zł rocznie w okresie obowiązywania planu.

Szczegółowy wykaz zadań wraz z planowanymi nakładami przedstawiony został w załączniku.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków:

Zapewnienie właściwego i niezawodnego oczyszczenia ścieków wymaga pilnego przystąpienia do przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Chwałkowie. Zadanie to planujemy zrealizować w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z opracowanym programem funkcjonalno – użytkowym w ramach rozbudowy i przebudowy wykonamy m.in.: budowę komory osadu czynnego z symultaniczną nitryfikacją i denitryfikacją, budowę wiaty magazynowej osadu, sieci międzyobiektowe, drogi dojazdowe, Armaturę Kontrolno Pomiarową  i Automatykę (AKPiA), montaż dodatkowego zbiornika PIX-u o pojemności ok. 10 m3 w Budynku Prasy, remont ogólno - budowlany obiektów w zakresie elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej.

Ponadto w ramach tej inwestycji planujemy dokonać rozbudowy budynku laboratorium.

W celu bieżącego zapewnienia właściwej pracy oczyszczani ścieków w Chwałkowie należy zmodernizować  piaskownik z korytem odpływowym.

Dla zabezpieczenia pojazdów wykorzystywanych przez Dział Gospodarki Ściekowej  planujemy pobudować halę magazynowo – garażową.

 

Na terenie Głównej Przepompowni Ścieków trzeba zmodernizować istniejącą kotłownię oraz przeprowadzić modernizacje eksploatowanych urządzeń.

Z uwagi na brak środków w niewielkim zakresie planujemy budowę kolektorów sanitarnych. Ujęte w planie zadania w tym zakresie wynikają ze zobowiązań dotyczących efektu  ekologicznego, jaki musimy osiągnąć zgodnie z programami pozyskania środków finansowych na realizację zadań z zakresu budowy urządzeń wodociągowo -kanalizacyjnych.

Dla utrzymania odpowiedniej jakości ścieków oczyszczonych  na odpływie  zmuszeni jesteśmy przeprowadzać sukcesywnie modernizację wiejskich oczyszczalni ścieków oraz lokalnych przepompowni. Zaplanowaliśmy środki na ten cel, zarówno w odniesieniu do oczyszczalni stanowiących naszą  własność, a także na modernizacje oczyszczalni ścieków, które stanowią własność Gminy, a eksploatowane są przez nas na podstawie umowy dzierżawy.

W wyjątkowych wypadkach wyrażamy zgodę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przez osoby trzecie – inwestorów, a to wiąże się z koniecznością ich wykupu na podstawie art. 49 kc. Planujemy dokonywać tych wykupów zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej spółce za kwotę 80 tys. zł rocznie.

Zaplanowaliśmy zakup środków trwałych dla poszczególnych działów:

 • pompy na przepompownie w aglomeracji,
 • przyczepa do osadu,
 • pompa awaryjna,
 • wózek elektryczny do wywozu odpadów,
 • zakup dmuchaw dla Wiejskich Oczyszczalni Ścieków,
 • zakup agregatu przenośnego dla Wiejskich Oczyszczalni Ścieków,
 • zakup sprzętu komputerowego.

 

Przewidujemy w planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych rezerwę 200 tys. zł rocznie w okresie obowiązywania planu.

 

Szczegółowy wykaz zadań wraz z planowanymi nakładami przedstawiony został w załączniku.

 

MPECWiK Środa Wlkp.