„Perspektywy rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Środa Wielkopolska” były tematem konferencji samorządowej pod patronatem Burmistrza Środy Wielkopolskiej, która odbyła się 3 października br. w „Restauracji Wiedeńska”. Na konferencję zaproszono burmistrza i radnych miejskich, starostę z radnymi powiatowymi, urzędników zajmujących się tą tematyką, szefów firm zrzucających ścieki przemysłowe, służby sanitarne. Ogółem w konferencji wzięło udział 70 osób.

Celem konferencji było zaprezentowanie konieczności rozbudowy i modernizacji urządzeń infrastruktury wodno – ściekowej z uwagi na rozwój Gminy Środa Wielkopolska, zarówno w zakresie budownictwa mieszkaniowego, jak i przemysłu. Autorami prezentacji byli pracownicy naszej spółki, którzy korzystając z wiedzy i doświadczenia m.in. pracowników naukowych Politechniki Poznańskiej – opracowali i przygotowali materiały obrazujące zakres niezbędnych inwestycji.

Podczas sesji poświęconej gospodarce ściekowej przedstawione zostały prezentacje:

„Modernizacja i rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie zakres I etapu realizacji” mgr inż. Grzegorz Węcławiak. Recenzenci: dr inż. Mirosław Mąkowski, mgr inż. Janusz Joachimiak

„Gospodarka ściekowa poza aglomeracją na terenie gminy Środa” mgr inż. Krzysztof Grześkowiak. Recenzent: dr inż. E. Harasymowicz, mgr inż. Janusz Joachimiak

Druga sesja dotycząca zaopatrzenia Środy w wodę obejmowała prelekcje:

„Koncepcja rozbudowy urządzeń wodociągowych na terenie gminy Środa” – mgr inż. Joanna Nawracała. Recenzenci: dr inż. Henryk Bylka, dr inż. Jędrzej Bylka, mgr Michał Krzyżanowski

„Zagrożenia w systemie zaopatrzenia w wodę i środki zmniejszające ryzyko wystąpienia zagrożeń” – mgr inż. Aleksandra Górska

Na zakończenie konferencji nasz specjalista ds. prawnych Szczepan Wawrzyniak przedstawił autorskie „Zasady gospodarowania mieniem komunalnym”.

Podczas spotkania przedstawiono zakres niezbędnych prac inwestycyjnych na lata 2020-25 w celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy polegającego na zaspokojeniu potrzeb wspólnoty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

- rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Chwałkowie - 10 mln zł,

- rozbudowa urządzeń wodociągowych na terenie gminy - 7,5 mln zł,

- połączenie m. Brodowo i Zielniki z oczyszczalnią w Chwałkowie - 10 mln zł.

Ponieważ poniesione koszty rozwoju muszą być pokryte przez ceny naszych mediów, to nie ulega wątpliwości, że realizacja tych zadań będzie miała wpływ na cenę wody i ścieków. Uważamy więc, że szerokie omówienie i zapoznanie mieszkańców z tymi zagadnieniami  jest konieczne i uzasadnione.

Spółka na realizację zadań przewidzianych na lata 2020-25 nie posiada środków finansowych. Widzi natomiast możliwości sfinansowania rozbudowy I etapu oczyszczalni ścieków ze środków własnych oraz z pożyczki z NFOŚiGW. Na każdym etapie rozpatrywana będzie możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, jednak doświadczenia lat ubiegłych pokazały, że jest wiele warunków i zewnętrznych wymogów, które jako spółka nie możemy spełnić. Dlatego musimy szukać innych źródeł współfinansowania koniecznych inwestycji.


MPECWiK Środa Wlkp.

 

 

 

 

Konferencja2019
Konferencja2019
Konferencja2019
Konferencja2019
Konferencja2019
Konferencja2019
Konferencja2019
Konferencja2019
Konferencja2019
Konferencja2019
Konferencja2019
Konferencja2019
Konferencja2019